Universitair Ziekenhuis Gent

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 01/08/2022

DETAIL

Universitair Ziekenhuis Gent | Leveren, installeren en in dienst stellen van een reinigingstoestel en een droogkast voor endoscopen met bijhorende verbruiksgoederen en onderhoudscontract - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres :  Corneel Heymanslaan 10 , BE- 9000  Gent
Contactpersoon:  Mevrouw Sophie Sieben
Tel:   +32 93320080
E-mail:   sophie.sieben@uzgent.be
Internetadres(sen):   www.uzgent.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren, installeren en in dienst stellen van een reinigingstoestel en een droogkast voor endoscopen met bijhorende verbruiksgoederen en onderhoudscontract – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   VOPMVB/JDS/SSI/D34220156
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33191000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-16
Plaatselijke tijd:   10:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-01
Plaatselijke tijd:   10:30
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
indieningsdatum verdaagd naar 01/09/2022 om 10u30
2 documenten toegevoegd: vraag en antwoord, technieken bestaande toestand PL 0P3

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]