Universitair Ziekenhuis Gent

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 30/05/2023

DETAIL

Universitair Ziekenhuis Gent | Raamovereenkomst voor het leveren van barcodescanners en toebehoren - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres :  Corneel Heymanslaan 10 , BE- 9000  Gent
Contactpersoon:  De heer Flor Veeckman
Tel:   +32 93329567
E-mail:   flor.veeckman@uzgent.be
Internetadres(sen):   www.uzgent.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren van barcodescanners en toebehoren – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   VOPMVB/VDB/FVE/D34220234
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  35126000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-30

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Document “D34220234 Q&A.XLSX” werd toegevoegd aan de opdrachtdocumenten.