Overheidsopdracht

Uz Leuven

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 17/05/2020

DETAIL

Uz Leuven | TE010983.P10: O&N4-Cryotheek-Uitbreiding biobank-burelen weefselbank, perceel bouw/afwerking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: UZ Leuven
Postadres: Herestraat 49, 3000 Leuven,BE-3000 Leuven
E-mail: bouwteamOenN4@uzleuven.be
Internetadres(sen): www.uzleuven.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374512

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
TE010983.P10: O&N4-Cryotheek-Uitbreiding biobank-burelen weefselbank, perceel bouw/afwerking 
Referentienummer: UZ Leuven-TE010983.P10-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45215140
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Middels huidige opdracht zal de Opdrachtgever overgaan tot het aanstellen van een Ondernemer die zal instaan voor de Afwerking en inrichting van verdieping 2 en 3 binnen O&N4.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-15

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Hierbij de aangepaste meetstaat die u moet gebruiken voor het indienen van uw offerte.

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top