Visit.brussels

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 22/09/2022

DETAIL

Visit.brussels | TECHNICAL SPECIFICATIONS CONCERNING THE RECEPTION AND ORGANISATION OF THE COMMUNITY OF EUROPEAN AND INTERNATIONAL ASSOCIATIONS AND FEDERATIONS AND AMBASSADORS OF THE DESTINATION AND TO MITIGATE THE NEGATIVE IMPACTS OF BREXIT ON THESE TARGETS
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  visit.brussels
Postadres :  2-4 Koningsstraat, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Kim Ongena
Tel:   +32 0499474252
E-mail:   k.ongena@visit.brussels
Internetadres(sen):   https://www.visit.brussels/fr/visiteurs  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=457771

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BESTEK BETREFFENDE DE ONTVANGST EN DE ANIMATIE VAN DE GEMEENSCHAP VAN EUROPESE EN INTERNATIONALE VERENIGINGEN EN FEDERATIES ALSOOK VAN DE AMBASSADEURS VAN DE BESTEMMING EN DE VERZACHTING VAN DE NEGATIEVE GEVOLGEN VAN DE BREXIT VOOR DEZE DOELGROEPEN  
Referentienummer:   visit.brussels-2022-VB-INDCOORD-BAR-AUDERGHEM63-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  70330000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De huidige opdracht is een opdracht voor diensten betreffende de ondersteuning van visit.brussels bij de ontvangst en de animatie van de gemeenschap van Europese en internationale verenigingen en federaties alsook van de ambassadeurs van de bestemming evenals om de negatieve gevolgen van de Brexit voor deze doelgroepen te verzachten. Dit coherente project, dat door de Europese Unie wordt gesteund via het ‘Brexit Adjustment Reserve’-fonds, zal kaderen in de strategie, de doelgroepen en de missie van visit.brussels in het licht van deze doelgroepen, en zoals beschreven in dit bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-20

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een nieuwe datum (04 oktober 2022 om 09u00) voor het verplichte plaatsbezoek toegevoegd aan het bestek.

Scroll to Top