Vlaams Energiebedrijf

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 07/04/2019

DETAIL

Vlaams Energiebedrijf | Raamovereenkomst voor diensten voor de ontwikkeling en validering van een model voor kleine en PIO Wind Project - Fase 1 en 5 - Versnelling van energietransitie door Wind - Kleine en Middelgrote Wind
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaams EnergieBedrijf
Postadres: Havenlaan 86C,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Tina Van Lierde
Tel: +32 499567974
E-mail: tina.vanlierde@veb.be
Internetadres(sen): www.veb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=336804

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor diensten voor de ontwikkeling en validering van een model voor kleine en PIO Wind Project – Fase 1 en 5 – Versnelling van energietransitie door Wind – Kleine en Middelgrote Wind 
Referentienummer: VEB-2019_0_014-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het Vlaams EnergieBedrijf wenst in het kader van een PIO project, versnelling van energietransitie door wind, het windpotentieel op publieke terreinen en/of gebouwen voor Kleine en Middelgrote WindTurbines (KMWT) na te gaan. Publieke terreinen en/of gebouwen in Vlaanderen omvat zowel het in Vlaanderen gelegen patrimonium van de Vlaamse of federale overheid alsook alle andere Vlaamse publieke entiteiten. Dit windpotentieel zal getoetst worden door het realiseren van een aantal pilootprojecten voor KMWT binnen Vlaanderen en verder verdiept op basis van de monitoring resultaten van de pilootprojecten.
Doelstelling project: Versnellen van de energietransitie en CO2 reductie via windenergie. Een kader creëren voor Kleine en Middelgrote WindTurbines binnen deze energietransitie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-08

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
toevoegen ppt-presentatie van infosessie en wijzigingen gemaakt aan inventaris en bestek naar aanleiding van infosessie

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]