Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding – Extern Verzelfstandigd Agentschap

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding – Extern Verzelfstandigd Agentschap | Het beheer en operationeel houden van de VDAB ICT eindgebruikersinfrastructuur
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding – Extern Verzelfstandigd Agentschap
Postadres :  Keizerslaan 11, BE- 1000  Brussel
E-mail:   marc.detiege@vdab.be
Internetadres(sen):   http://www.vdab.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451958

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het beheer en operationeel houden van de VDAB ICT eindgebruikersinfrastructuur  
Referentienummer:   VDAB Dienst Inkoop-2022/498/INK/I&T/MD-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72500000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van deze dienstenopdracht betreft het bieden van de technische ondersteuning om dagelijks voor alle VDAB medewerkers en externe klanten een up to date, performante en betrouwbare ICT eindgebruikersinfrastructuur operationeel te houden. Het gaat in hoofdzaak over het beheer, in een multisite omgeving, van pc’s, printers, randapparatuur en de centrale componenten om dit te ondersteunen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Verwijzend naar de rubriek “II.2 Mogelijkheid tot vraagstelling en inlichtingen” van de selectieleidraad wordt hierbij een overzicht van de vragen en antwoorden opgeladen.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]