Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding – Extern Verzelfstandigd Agentschap

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 25/05/2023

DETAIL

Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding – Extern Verzelfstandigd Agentschap | Sollicitatieondersteuning
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding – Extern Verzelfstandigd Agentschap
Postadres :  Keizerslaan 11, BE- 1000  Brussel
E-mail:   samenwerking@vdab.be
Internetadres(sen):   http://www.vdab.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=480823

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Sollicitatieondersteuning  
Referentienummer:   VDAB – afdeling Regie-2023_50182_Sollicitatieondersteuning-F21_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  85312300
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het bieden van sollicitatieondersteuning aan werkzoekenden zonder werk in co-bemiddeling met de VDAB bemiddelaar.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-23

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Vraag en antwoorden bij het bestek sollicitatieondersteuning