Vlaamse Gemeenschapscommissie

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 25/07/2022

DETAIL

Vlaamse Gemeenschapscommissie | Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitwerken van een vormings- en ondersteuningsaanbod voor Opgroeien in Brussel
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Postadres :  Emile Jacqmainlaan 135, BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 25630380
E-mail:   aankoop@vgc.be
Internetadres(sen):   www.vgc.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=448439

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitwerken van een vormings- en ondersteuningsaanbod voor Opgroeien in Brussel  
Referentienummer:   VGC-2022/DFBA/Aankoop/MDC/1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  80570000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitwerken van een vormings- en ondersteuningsaanbod voor Opgroeien in Brussel. Het betreft een vormings- en ondersteuningsaanbod dat is gericht op de bijscholing/professionalisering van personeelsleden, bestuurders en/of vrijwilligers van Nederlandstalige gezinsinitiatieven in Brussel die (hoofdzakelijk) werken met kinderen van 0 tot 12 jaar (met 0 tot 6 jaar als prioritaire doelgroep).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
vragen en antwoorden forum

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]