Overheidsopdracht

Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 03/06/2020

DETAIL

Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen | MECHELEN: project Otterbeek
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Postadres: Havenlaan 88, bus 94,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25054255
E-mail: marie.swyzen@vmsw.be
Internetadres(sen): www.vmsw.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376945

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
MECHELEN: project Otterbeek 
Referentienummer: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen-2009/1822/02-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
MECHELEN: Wegen- riolerings- en omgevingswerken op de wijk “OTTERBEEK”
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-06-04

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
het document “raming blanco”behorende bij de aanbestedingsbundel wordt vervangen door “meetstaat” en toegevoegd in een erratum

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top