Woonboog

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 24/03/2023

DETAIL

Woonboog | PROJECTEN_Lille Tuinwijk-Beek, vervangingsbouw 43 huur- en 10 koopwoningen_VMSW 2018/0059/01_ID2482
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  WOONBOOG
Postadres :  Campus Blairon 599, BE- 2300  Turnhout
Tel:   +32 14401100
E-mail:   aankoop@woonboog.be
Internetadres(sen):   www.woonboog.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
PROJECTEN_Lille Tuinwijk-Beek, vervangingsbouw 43 huur- en 10 koopwoningen_VMSW 2018/0059/01_ID2482  
Referentienummer:   2023-0012
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45211300
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-22

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-03-28
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-04-03
Plaatselijke tijd:   10:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-03-28
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-04-03
Plaatselijke tijd:   10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er is een nieuw erratum gepubliceerd betreft antwoorden op de ontvangen vragen, zie hiervoor de extra gepubliceerde documenten toegevoegd aan de link (zie Erratum 2).