Overheidsopdracht

De Kerselaar

Categorie : Erratum - Wijziginsbericht | Publicatiedatum: 06/04/2020

DETAIL

De Kerselaar | DE KERSELAAR 2020 De bouw van een residentieel gebouw, dagactiviteitencentrum, polyvalente ruimte en logistieke ruimten.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Kerselaar
Postadres: Drogenberg 90,BE-3090 Overijse
Contactpersoon: Hans Van Hassel
E-mail: hans.van.hassel@telenet.be
Internetadres(sen): www.dekerselaarvzw.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371267

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
DE KERSELAAR 2020 De bouw van een residentieel gebouw, dagactiviteitencentrum, polyvalente ruimte en logistieke ruimten. 
Referentienummer: DK-A18058-Perceel 1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
PERCEEL 1: RUWBOUW WIND- EN WATERDICHT /
BINNENWANDEN / BINNENDEUREN / PLEISTERWERK EN
BUITENVERHARDINGEN
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-03

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Documenten bijgevoegd.

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.

Scroll to Top