Overheidsopdracht

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Vlaams-brabant

Categorie : Erratum - Wijziginsbericht | Publicatiedatum: 04/04/2020

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Vlaams-brabant | E314 Wilsele - Aarschot: aanleggen van een spitsstrook - fase 3: realisatie spitsstrook
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres: Diestsepoort 6 bus 81,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Tel: +32 16665750
E-mail: wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370710

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
E314 Wilsele – Aarschot: aanleggen van een spitsstrook – fase 3: realisatie spitsstrook 
Referentienummer: AWV Vl-Br-X21/A2/103-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De deelprojecten 1 – 2 – 3 omvatten:
Een grondig structureel onderhoud van de E314 tussen Wilsele en Aarschot en dit in combinatie met de aanleg van een spitsstrook op de E314 in de rijrichting van Lummen. Daarnaast worden ook pechhavens aangelegd, worden seinbruggen met dynamische rijstrooksignalisatie geplaatst en wordt alle aanwezige wegverlichting vervangen. De doorsteek onder de E314 van de Winge (waterloop 1ste categorie) in Rotselaar wordt eveneens aangepast en verlengd.
De deelprojecten 4 – 5 – 6 omvatten:
De sanering van de onderzijde van het viaduct van Wilsele (staalstructuur), de renovatie van de onderbrug E40/O25 in het complex Heverlee (renovatie boven- en onderbouw) en de renovatie van de onderbrug E40/O28 te Oud-Heverlee (Fonteinstraat en Hazenfonteinstraat – L164 Leuven Ottignies) (onderbouw).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-02

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Gelet op de combinatie van enerzijds de omvang van het dossier en anderzijds de specifieke omstandigheden als gevolg van de Corona-maatregelen, wordt de termijn voor het indienen van de offertes verlengd met 2 weken. Inhoudelijk wijzigt er niets aan de eerder gepubliceerde aanbestedingsdocumenten.
Het uiterste tijdstip voor indiening van de offertes wordt 18 mei 2020 om 10:00 uur.

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.

Scroll to Top