Overheidsopdracht

Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

Categorie : Erratum - Wijziginsbericht | Publicatiedatum: 24/02/2020

DETAIL

Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening | Opdracht voor het aanstellen van een ontwerper voor sportpark Molenkouter te Merelbeke
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 GENT
Contactpersoon: Laura Aubroeck
Tel: +32 92425747
E-mail: laura.aubroeck@farys.be
Internetadres(sen): www.farys.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365519

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht voor het aanstellen van een ontwerper voor sportpark Molenkouter te Merelbeke 
Referentienummer: TMVW-CREAT-129-19-001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71220000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De gemeente Merelbeke wenst over te gaan tot het aanstellen van een ontwerper voor de verdere ontwikkeling van het sportpark Molenkouter. Deze ontwerper dient het weerhouden programma van eisen (cf. het goedgekeurde masterplan) om te zetten in een voorontwerp en vervolgens in een definitief detailontwerp met technische specificaties.
Het voorwerp van de overeenkomst wordt uitgebreid beschreven in Deel 3 – Technische bepalingen van het bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-21

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Op 21/02/2020 werd opnieuw een rectificatie gedaan m.b.t. de gevraagde referenties/tevredenheidsattesten (zie document bijkomende
info d.d. 20.02.21).

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.

Scroll to Top