Overheidsopdracht

Vlaams Parlement

Categorie : Erratum - Wijziginsbericht | Publicatiedatum: 04/04/2020

DETAIL

Vlaams Parlement | Raamovereenkomst voor advies en ondersteuning in diverse domeinen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaams Parlement
Postadres: Leuvenseweg 86,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Wim De Wolf
Tel: +32 25524004
Fax: +32 25524541
E-mail: aanbestedingen@vlaamsparlement.be
Internetadres(sen): www.vlaamsparlement.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368562

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor advies en ondersteuning in diverse domeinen 
Referentienummer: Vlaams Parlement-A003_062-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79400000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze raamovereenkomst betreft dienstenopdrachten voor advies en ondersteuning in de volgende domeinen:
– Perceel 1 – Algemeen beleid en organisatieontwikkeling
– Perceel 2 – Financiën
– Perceel 3 – HR
– Perceel 4 – Personeelsadministratie
– Perceel 5 – Architectuur, interieurarchitectuur en interieurvormgeving
– Perceel 6 – Activiteiten van ingenieurs en technische profielen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-02

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het verslag van vragen en antwoorden wordt toegevoegd aan het bestek.

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.

Scroll to Top