Overheidsopdracht

Agentschap Facilitair Bedrijf

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 05/01/2020

DETAIL

Agentschap Facilitair Bedrijf | 2019/HFB/OP/50452 - RAAMOVEREENKOMST CONSULTANCY IN ORGANISATIEONTWIKKELING.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres: Havenlaan 88 bus 60,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342728 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2019/HFB/OP/50452 – RAAMOVEREENKOMST CONSULTANCY IN ORGANISATIEONTWIKKELING. 
Referentienummer: HFB-2019/HFB/OP/50452-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79410000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
RAAMOVEREENKOMST CONSULTANCY IN ORGANISATIEONTWIKKELING.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
consultancy in strategisch management 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaamse overheid.
II.2.4. Beschrijving
RAAMOVEREENKOMST CONSULTANCY IN ORGANISATIEONTWIKKELING 

Lot 2

II.2.1. Benaming
consultancy in belanghebbendenmanagement als strategie en in concrete projecten en processen. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaamse overheid.
II.2.4. Beschrijving
RAAMOVEREENKOMST CONSULTANCY IN ORGANISATIEONTWIKKELING 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 123-301337

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Perceel 1: Consultancy in strategisch management

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: BDO Advisory cvba
Postadres: Louizalaan 326 bus 30,BE-1050 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Deloitte Consulting & Advisory cvba
Postadres: Gateway Building – Luchthaven Brussel Nationaal 1J,BE-1930 Zaventem
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Inno.com cvba
Postadres: Heiststeenweg 131,BE-2580 Beerzel
NUTS-code: BE212
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Möbius Business Redesign nv
Postadres: Kortrijksesteenweg 152,BE-9830 Sint-Martens-Latem
NUTS-code: BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Perceel 2: Consultancy in belanghebbendenmanagement als strategie en in concrete projecten en processen.

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: UForcE vof
Postadres: Edward Pecherstraat 4,BE-2000 Antwerpen
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Deloitte Consulting & Advisory cvba
Postadres: Gateway Building – Luchthaven Brussel Nationaal 1J,BE-1930 Zaventem
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Capgemini Belgium nv
Postadres: Bessenveldstraat 19,BE-1831 Diegem
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Möbius Business Redesign nv
Postadres: Kortrijksesteenweg 152,BE-9830 Sint-Martens-Latem
NUTS-code: BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State – Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-03

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top