Antwerpen

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 21/09/2022

DETAIL

Antwerpen | Raamovereenkomst voor het leveren van gietasfalt
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Antwerpen
Postadres :  Grote Markt 1, BE- 2000  Antwerpen
Contactpersoon:  Micha Caerts
Tel:   +32 33382363
E-mail:   micha.caerts@antwerpen.be
Internetadres(sen):   http://www.ondernemeninantwerpen.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458483

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren van gietasfalt  
Referentienummer:   Antwerpen-GAC_2021_01973-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  44113600
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De aanbestedende overheid heeft gietasfalt nodig voor de herstelling van wegen. Deze opdracht heeft als doel een raamovereenkomst af te sluiten om gietasfalt te leveren. Deze overheidsopdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met 3 deelnemers, voor zover het aantal geschikte offertes voldoende groot is.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
627680.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
De aanbestedende overheid heeft gietasfalt nodig voor de herstelling van wegen. Deze opdracht heeft als doel een raamovereenkomst af te sluiten om gietasfalt te leveren. Deze overheidsopdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met 3 deelnemers, voor zover het aantal geschikte offertes voldoende groot is.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 120-338040

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-09-15

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Mobilmat NV
Postadres:   Pathoekeweg 400, BE- 8000  Brugge
E-mail:   geert.lambert@mobilmat.be
NUTS-code:   BE251
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Viabuild NV
Postadres:   Gansbroekstraat 70, BE- 2870  Puurs-Sint-Amands
E-mail:   rani.vanriet@viabuild.be
NUTS-code:   BE212
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De bepalingen van de opdrachtdocumenten hebben voorrang op en bevatten de nadere inlichtingen over de aankondiging, o.m. gelet op de beperkingen van het platform e-Notification.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
stad Antwerpen
Francis Wellensplein 1,  BE- 2018  Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-19