Aquafin Nv – Directie Infrastructuur

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 27/07/2022

DETAIL

Aquafin Nv – Directie Infrastructuur | Project 22.689/1 - Sint-Niklaas/Sinaai, aansluiting Zwaanaarde
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Aquafin NV – Directie Infrastructuur
Postadres :  Kontichsesteenweg 54 (vanaf 01/09 : Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar), BE- 2630  Aartselaar
Contactpersoon:  Dhr Johan Smet
Tel:   +32 34504511
Fax:   +32 34583020
E-mail:   aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen):   www.aquafin.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453581

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 22.689/1 – Sint-Niklaas/Sinaai, aansluiting Zwaanaarde  
Referentienummer:   AQFINFRA-22689lot1-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45232411
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 22.689/1 – Sint-Niklaas/Sinaai, aansluiting Zwaanaarde
Met aansluiting van Keizerstraat, Oude Keizerstraat, Leebrugstraat en delen van Leestraat , Heirstraat, Wapenaarteindestraat en Weimanstraat.
De uit te voeren overeenkomst heeft tot doel:
Perceel 1 : De uitvoering van wegen- en rioleringswerken Zwaanaarde, Keizerstraat, Oude Keizerstraat, Leebrugstraat en delen van Leestraat , Heirstraat, Wapenaarteindestraat en Weimanstraat.
Perceel 2 : afkoppelingswerken op privaat domein in hogervermelde straten
Perceel 1 omvat in het bijzonder:
• voorbereidende opbraakwerken van bestaande verhardingen en riolering met de aansluitingen.
• aanleg van semi-gescheiden riolering met huisaansluitingen en straatkolken.
❖ buizen < di 400 : 4.681 m
❖ buizen di 400 : 149 m
❖ buizen di 500 : 454 m
❖ buizen di 600 : 2.535 m
❖ buizen di 700 : 298 m
❖ buizen di 800 : 69 m
• plaatsen van geprefabriceerde rechthoekige kokers
❖ kokers 3000 x 1000 mm : 11 m
❖ kokers 3500 x 1250 mm : 14 m
❖ kokers 3750 x 1250 mm : 11 m
• plaatsen van drukriolering HDPE PN16
❖ Buizen du 63mm : 78 m
❖ Buizen du 75mm : 446 m
❖ Pompunits : 6 stuks
❖ Voedings- en communicatiekabels : 537 m
❖ Aanleg door middel van directional drilling : voor 3 units , telkens grootte-order 25m
• plaatsen van persleiding in HDPE PN16
❖ Buizen du 125 : 1.718 m
• bouw van pompstation :
❖ PS 1 – Zwaanaarde
❖ PS 2 – Hellestraat
❖ PS 3 – Oude Keizerstraat
❖ PS 4 – Weimanstraat
❖ PS 5 – Leebrugstraat
❖ Opvoergemaal PS 6 – Leebrugstraat
• bouw van overstorten – interne overlaten
• Reinigen van buizen en afvoer van slib : 370m
• Aanleg van rijweg met verharding in KWS (3 lagen) op fundering van steenslag en onderfundering type II
• Aanleg schoolomgeving in betonstraatstenen op drainerend schraalbetonfundering en onder-fundering type II
• Heraanleg van rijweg (Leestraat) in keien op steenslagfundering en onderfundering type II.
• Aanleg van rijweg (Hellestraat) in keien op steenslagfundering en onderfundering type II.
• Aanleg van rijweg in beton op steenslagfundering en onderfundering type II.
• Aanleg van rijweg in uitgewassen gedeuveld beton op steenslagfundering en onderfundering type II.
• Aanleg van uitwijkstroken in printbeton op steenslagfundering en onderfundering type II.
• Aanleg van fietspaden in beton op steenslagfundering.
• Aanleg van fietspaden in de massa gekleurd rode beton (alle granulaten zijn kleurondersteunend) op
steenslagfundering.
• Aanleg van bermstroken in grasbetontegels op steenslagfundering en onderfundering type II
• Aanleg van parkeerstroken in keien in gemodificeerde mortel op fundering van schraal beton en onderfundering type II
• Aanleg van verkeersdrempels in prefabbeton op fundering van schraal beton en onderfundering type II
• aanleg van weggoten, kantstroken en trottoirbanden.
• Afboording in cortenstaal (schoolomgeving) op en verankerd in fundering van staalvezelgewapend beton op onderfundering type II
• Aanleg van wegdelen met waterdoorlatende functie :
❖ Aanleg van rijweg met verharding in KWS (3 lagen – Heirstraat) op fundering van steenslag en waterdoorlatende onderfundering type II
❖ Aanleg van rijweg in keien (Wapenaarteindestraat) op waterdoorlatende fundering van steenslag en waterdoorlatende onderfundering type II.
❖ Aanleg van stroken in gedeuveld beton langs rijweg (Heirstraat en Wapenaarteindestraat) op waterdoorlatende fundering van steenslag en waterdoorlatende onderfundering type II.
❖ Aanleg van grasbetontegels op waterdoorlatende fundering van steenslag en waterdoorlatende onderfundering type II.
• realisatie van de afwateringsgrachten
• aanleg van groenaanplantingen en straatmeubilair.
• aanleg van stoep gezaagde porfierkeien (platines) in gemodificeerde mortel op fundering van schraal beton.
.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
4132253.26  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   Sint-Niklaas / Sinaai
II.2.4. Beschrijving
Project 22.689/1 – Sint-Niklaas/Sinaai, aansluiting Zwaanaarde   Met aansluiting van Keizerstraat, Oude Keizerstraat, Leebrugstraat en delen van Leestraat , Heirstraat, Wapenaarteindestraat en Weimanstraat.   De uit te voeren overeenkomst heeft tot doel:   Perceel 1 : De uitvoering van wegen- en rioleringswerken Zwaanaarde, Keizerstraat, Oude Keizerstraat, Leebrugstraat en delen van Leestraat , Heirstraat, Wapenaarteindestraat en Weimanstraat.   Perceel 2 : afkoppelingswerken op privaat domein in hogervermelde straten   Perceel 1 omvat in het bijzonder:   • voorbereidende opbraakwerken van bestaande verhardingen en riolering met de aansluitingen.   • aanleg van semi-gescheiden riolering met huisaansluitingen en straatkolken.   ❖ buizen < di 400 : 4.681 m   ❖ buizen di 400 : 149 m   ❖ buizen di 500 : 454 m   ❖ buizen di 600 : 2.535 m   ❖ buizen di 700 : 298 m   ❖ buizen di 800 : 69 m   • plaatsen van geprefabriceerde rechthoekige kokers   ❖ kokers 3000 x 1000 mm : 11 m   ❖ kokers 3500 x 1250 mm : 14 m   ❖ kokers 3750 x 1250 mm : 11 m   • plaatsen van drukriolering HDPE PN16   ❖ Buizen du 63mm : 78 m   ❖ Buizen du 75mm : 446 m   ❖ Pompunits : 6 stuks   ❖ Voedings- en communicatiekabels : 537 m   ❖ Aanleg door middel van directional drilling : voor 3 units , telkens grootte-order 25m   • plaatsen van persleiding in HDPE PN16   ❖ Buizen du 125 : 1.718 m   • bouw van pompstation :   ❖ PS 1 – Zwaanaarde   ❖ PS 2 – Hellestraat   ❖ PS 3 – Oude Keizerstraat   ❖ PS 4 – Weimanstraat   ❖ PS 5 – Leebrugstraat   ❖ Opvoergemaal PS 6 – Leebrugstraat   • bouw van overstorten – interne overlaten   • Reinigen van buizen en afvoer van slib : 370m   • Aanleg van rijweg met verharding in KWS (3 lagen) op fundering van steenslag en onderfundering type II   • Aanleg schoolomgeving in betonstraatstenen op drainerend schraalbetonfundering en onder-fundering type II   • Heraanleg van rijweg (Leestraat) in keien op steenslagfundering en onderfundering type II.   • Aanleg van rijweg (Hellestraat) in keien op steenslagfundering en onderfundering type II.   • Aanleg van rijweg in beton op steenslagfundering en onderfundering type II.   • Aanleg van rijweg in uitgewassen gedeuveld beton op steenslagfundering en onderfundering type II.   • Aanleg van uitwijkstroken in printbeton op steenslagfundering en onderfundering type II.   • Aanleg van fietspaden in beton op steenslagfundering.   • Aanleg van fietspaden in de massa gekleurd rode beton (alle granulaten zijn kleurondersteunend) op   steenslagfundering.   • Aanleg van bermstroken in grasbetontegels op steenslagfundering en onderfundering type II   • Aanleg van parkeerstroken in keien in gemodificeerde mortel op fundering van schraal beton en onderfundering type II   • Aanleg van verkeersdrempels in prefabbeton op fundering van schraal beton en onderfundering type II   • aanleg van weggoten, kantstroken en trottoirbanden.   • Afboording in cortenstaal (schoolomgeving) op en verankerd in fundering van staalvezelgewapend beton op onderfundering type II   • Aanleg van wegdelen met waterdoorlatende functie :   ❖ Aanleg van rijweg met verharding in KWS (3 lagen – Heirstraat) op fundering van steenslag en waterdoorlatende onderfundering type II   ❖ Aanleg van rijweg in keien (Wapenaarteindestraat) op waterdoorlatende fundering van steenslag en waterdoorlatende onderfundering type II.   ❖ Aanleg van stroken in gedeuveld beton langs rijweg (Heirstraat en Wapenaarteindestraat) op waterdoorlatende fundering van steenslag en waterdoorlatende onderfundering type II.   ❖ Aanleg van grasbetontegels op waterdoorlatende fundering van steenslag en waterdoorlatende onderfundering type II.   • realisatie van de afwateringsgrachten   • aanleg van groenaanplantingen en straatmeubilair.   • aanleg van stoep gezaagde porfierkeien (platines) in gemodificeerde mortel op fundering van schraal beton.   .  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 040-100126

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Sint-Niklaas, aansluiting Zwijnaarde

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Besix Infra
Postadres:   Steenwinkelstraat 640, BE- 2627  Schelle
Tel:   +32 38707970
E-mail:   besixinfra@besix.com
NUTS-code:   BE211
Internetadres:   www.besixinfra.com
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 350 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Studiegroep Irtas (enkel op afspraak), Gasmeterstraat 81A te 9100 Sint-Niklaas, en via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1,  BE- 2000  Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]