Associatie Ku Leuven Vzw – Bio-incubator Nv – Z.org Ku Leuven Vzw – Imec Vzw – Clt Vzw

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 15/04/2021

DETAIL

Associatie Ku Leuven Vzw – Bio-incubator Nv – Z.org Ku Leuven Vzw – Imec Vzw – Clt Vzw | Q1512 - Raamovereenkomst veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Associatie KU Leuven vzw – Bio-Incubator NV – Z.Org KU Leuven vzw – IMEC vzw – CLT vzw
Postadres: p/a W. de Croylaan 60A – bus 5570,BE-3001 Heverlee
Contactpersoon: Aankoop
Tel: +32 16322982
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen): www.kuleuven.be/overheidsopdrachten https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=407529

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Q1512 – Raamovereenkomst veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking 
Referentienummer: KULeuven-Q1512 – Raamovereenkomst veiligheidscoördinatie-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71317000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Q1512 – Raamovereenkomst veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking – Bestek TD/84134
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Perceel 1A: raamovereenkomst regio Vlaams-Brabant – Antwerpen – Limburg 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking Perceel 1A: raamovereenkomst regio Vlaams-Brabant – Antwerpen – Limburg 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Perceel 1B: wachtkamerovereenkomst regio Vlaams-Brabant – Antwerpen – Limburg 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking Perceel 1B: wachtkamerovereenkomst regio Vlaams-Brabant – Antwerpen – Limburg 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Perceel 2A: raamovereenkomst regio Oost- en West-Vlaanderen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking Perceel 2A: raamovereenkomst regio Oost- en West-Vlaanderen 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Perceel 2B: wachtkamerovereenkomst regio Oost- en West-Vlaanderen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking Perceel 2B: wachtkamerovereenkomst regio Oost- en West-Vlaanderen 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 238-588556

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: 1A: Raamovereenkomst Vlaams-Brabant – Antwerpen – Limburg

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2021-04-06

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: BTV Nationaal,BE Berchem
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: 1B: Wachtkamerovereenkomst Vlaams-Brabant – Antwerpen – Limburg

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2021-04-06

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: IBEVE vzw,BE Leuven
NUTS-code: BE242
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: 2A: Raamovereenkomst Regio Oost- en West-Vlaanderen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2021-04-06

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: V.E.T.O. & Partners N.V.,BE Oosterzele
NUTS-code: BE23
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: 2B: Wachtkamerovereenkomst Regio Oost- en West-Vlaanderen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2021-04-06

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: BTV Nationaal,BE Berchem
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-04-13

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]