Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 01/08/2022

DETAIL

Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp | Buitenschilderwerken gevels Oostcampus
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp
Postadres :  Siemenslaan1, BE- 8020  Oostkamp
Tel:   +32 50833163
Fax:   +32 50376675
E-mail:   heidelinde.spinnewyn@oostkamp.be
Internetadres(sen):   www.oostkamp.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Buitenschilderwerken gevels Oostcampus  
Referentienummer:   2022/186
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45440000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
81632.15  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   OostCampus, Siemenslaan 1 te 8020 Oostkamp
II.2.4. Beschrijving
Buitenschilderwerken gevels Oostcampus  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Buitenschilderwerken gevels Oostcampus

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-13

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Thorso bvba
Postadres:   Gauwelstraat 131, BE- 8551  HEESTERT
Tel:   +32 473870068
E-mail:   info@thorso.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
15 dagen voor vordering tot schorsing30 dagen voor vordering tot nietigverklaring

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]