Brugge

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 07/04/2019

DETAIL

Brugge | Realisatie en distributie van de stadsgids met stadsplan 2020.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brugge
Postadres: Burg 12,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Sabrina Ide
Tel: +50 444634
E-mail: sabrina.ide@brugge.be
Internetadres(sen): http://brugge.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338437

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Realisatie en distributie van de stadsgids met stadsplan 2020. 
Referentienummer: Brugge-Realisatie&distributie van de stadsgids met stadsplan 2020-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79820000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Realisatie en distributie van de stadsgids met stadsplan 2020.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
148162.60 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: 8000 Brugge
II.2.4. Beschrijving
Realisatie en distributie van de stadsgids met stadsplan 2020. 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Realisatie en distributie van de stadsgids met stadsplan 2020

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-04-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Uitgeverij Lannoo nv
Postadres: Kasteelstraat 97,BE-8700 Tielt
NUTS-code: BE257
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12, BE-8000 Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Opdrachtencentrale
Blinde Ezelstraat 1 – 3, BE-8000 Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-08

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]