De Kerselaar

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 24/09/2022

DETAIL

De Kerselaar | De bouw van een residentieel gebouw, dagactiviteitencentrum, polyvalente ruimte en logistieke ruimten. VAST MEUBILAIR
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Kerselaar
Postadres :  Drogenberg 90, BE- 3090  Overijse
E-mail:   hans.van.hassel@telenet.be
Internetadres(sen):   www.dekerselaarvzw.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458973

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
De bouw van een residentieel gebouw, dagactiviteitencentrum, polyvalente ruimte en logistieke ruimten. VAST MEUBILAIR  
Referentienummer:   DK-18058-Meubilair-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
PERCEEL 9: VAST MEUBILAIR
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
381584.54  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Drogenberg 90, 3090 Overijse
II.2.4. Beschrijving
PERCEEL 9: VAST MEUBILAIR  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 053-136849

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-09-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Bekaert Building Company, BE  Waregem
NUTS-code:   BE25
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Brussel,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]