Overheidsopdracht

De Mandel Cvba

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 03/04/2020

DETAIL

De Mandel Cvba | Ontwerp, aanleg en exploitatie van een collectieve verwarming in een groepswoningbouwproject (warmtenet)
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Mandel cvba
Postadres: Groenestraat 224,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: Mevrouw Hilde Smits
Tel: +32 51233569
Fax: +32 51233508
E-mail: hilde.smits@demandel.be
Internetadres(sen): www.demandel.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwerp, aanleg en exploitatie van een collectieve verwarming in een groepswoningbouwproject (warmtenet) 
Referentienummer: 2020/01
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232140
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: Woumen (Diksmuide)
II.2.4. Beschrijving
Ontwerp, aanleg en exploitatie van een collectieve verwarming in een groepswoningbouwproject (warmtenet) 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Ontwerp, aanleg en exploitatie van een collectieve verwarming in een groepswoningbouwproject (warmtenet)

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Opmerkingen over de gunningscriteria: De gunningscriteria worden opgenomen in de opdrachtdocumenten.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk
Beheerstraat 41, BE-8500 Kortrijk
Tel: +32 56269601

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-03

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top