Overheidsopdracht

De Vlaamse Waterweg Nv

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 20/02/2020

DETAIL

De Vlaamse Waterweg Nv | Vervanging van de Bergwijkbrug te Merelbeke
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Michaël De Beukelaer-Dossche
Tel: +32 32249366
Fax: +32 32246725
E-mail: mdbd@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367348

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vervanging van de Bergwijkbrug te Merelbeke 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-19-0023-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45221111
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken omvatten:
– vast gedeelte 1: gecontroleerde afbraak van de bestaande brug en voorbereidende werken
– vast gedeelte 2: renovatie van de oeververdediging langsheen de ringvaart op beide oevers
– vast gedeelte 3: verbreding van de Guldensporenlaan
– voorwaardelijk gedeelte 1: bouw van de nieuwe brug en haar aanhorigheden
– voorwaardelijk gedeelte 2: bouw van aansluitingen en fietssnelweg op linkeroever
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
11658815.05 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Merelbeke
II.2.4. Beschrijving
Vervanging van de Bergwijkbrug te Merelbeke 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 221-541354

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Vast gedeelte 1 + 2 + 3

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-17

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: FRANKI CONSTRUCT NV
Postadres: Chemin des Moissons 10,BE-4400 Flémalle
NUTS-code: BE332
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: HERBOSCH – KIERE NV
Postadres: Sint-Jansweg 7 ; Haven 1558 ,BE-9130 Kallo
NUTS-code: BE236
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-18

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top