Overheidsopdracht

De Vlaamse Waterweg Nv

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 31/03/2020

DETAIL

De Vlaamse Waterweg Nv | AAK-18-1102 : Albertkanaal - Gemeente Grobbendonk: Renovatie oeververdediging ter hoogte van Kerkstoel opwaarts brug Grobbendonk
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: ir. Tom Ory
Tel: +32 11298470
E-mail: albertkanaal@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371490

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AAK-18-1102 : Albertkanaal – Gemeente Grobbendonk: Renovatie oeververdediging ter hoogte van Kerkstoel opwaarts brug Grobbendonk 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AAK-18-1102-F03_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45240000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het project bestaat uit een renovatie van de oeververdediging over een lengte van ongeveer 293m van het Albertkanaal ter hoogte van Kerkstoel in Grobbendonk. Deze oeververdediging wordt gerenoveerd door voor de bestaande kaaimuur een nieuwe damplank en kopbalk te realiseren. Ook dient de verharding aan landzijde van de kaaimuur ten dele heraangelegd te worden; hierdoor dient men op de bestaande afwatering aan te sluiten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Grobbendonk
II.2.4. Beschrijving
Het project bestaat uit een renovatie van de oeververdediging over een lengte van ongeveer 293m van het Albertkanaal ter hoogte van Kerkstoel in Grobbendonk. Deze oeververdediging wordt gerenoveerd door voor de bestaande kaaimuur een nieuwe damplank en kopbalk te realiseren. Ook dient de verharding aan landzijde van de kaaimuur ten dele heraangelegd te worden; hierdoor dient men op de bestaande afwatering aan te sluiten.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 201-524876

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-02-04

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Besix NV
Postadres: Gemeenschappenlaan 100,BE-1200 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-01

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top