De Vlaamse Waterweg Nv

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

De Vlaamse Waterweg Nv | Albertkanaal – Gemeente Ham: Herinrichten en renoveren van de 16-meter sluisplatformen te Ham-Kwaadmechelen.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Vlaamse Waterweg nv
Postadres :  Havenstraat 44, BE- 3500  Hasselt
Contactpersoon:  Patrick Bobbaers
Tel:   +32 11298400
E-mail:   regio.oost@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsewaterweg.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454278

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Albertkanaal – Gemeente Ham: Herinrichten en renoveren van de 16-meter sluisplatformen te Ham-Kwaadmechelen.  
Referentienummer:   De Vlaamse Waterweg-AAK-18-1103-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233140
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Albertkanaal – Gemeente Ham: Herinrichten en renoveren van de 16-meter sluisplatformen te Ham-Kwaadmechelen.
Het voorwerp van de opdracht is het renoveren van de bovenkant van de 16-meter sluizen, het herinrichten van de sluisplatformen, inclusief het aanleggen van riolering, kabelgoten en verhardingen zodat de bereikbaarheid bij calamiteiten verbeterd.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   provincie Antwerpen en Limburg
II.2.4. Beschrijving
Albertkanaal – Gemeente Ham: Herinrichten en renoveren van de 16-meter sluisplatformen te Ham-Kwaadmechelen.   Het voorwerp van de opdracht is het renoveren van de bovenkant van de 16-meter sluizen, het herinrichten van de sluisplatformen, inclusief het aanleggen van riolering, kabelgoten en verhardingen zodat de bereikbaarheid bij calamiteiten verbeterd.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 184-477668

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-27

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Stratica NV
Nationaal identificatienummer:   0437649053
Postadres:   Antwerpsesteenweg 187, BE- 3970  Leopoldsburg
NUTS-code:   BE224
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]