De Vlaamse Waterweg Nv

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

De Vlaamse Waterweg Nv | Seine-Schelde. Afleidingskanaal van de Leie. Deinze - Schipdonk. Baggerwerken.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Vlaamse Waterweg nv
Postadres :  Havenstraat 44, BE- 3500  Hasselt
Contactpersoon:  ir. Johny Van Acker
E-mail:   regio.west@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsewaterweg.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454405

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Seine-Schelde. Afleidingskanaal van de Leie. Deinze – Schipdonk. Baggerwerken.  
Referentienummer:   De Vlaamse Waterweg-16EGGE1632 – publicatie opdracht-F03_3
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45252124
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het uitvoeren van baggerwerken (incl. transport en overname van de specie) en opbraak van de resterende oude oeververdedigingen met het oog op de (lokale) verruiming van het profiel van het Afleidingskanaal van de Leie tussen Schipdonk en Deinze, teneinde een profiel te creëren om doorgang voor schepen klasse Vb mogelijk te maken i.k.v. het Seine-Schelde-project.
Bijkomend omvat de opdracht ook het uitvoeren van lokale duikinspecties ter controle van de gronddichtheid van de damwanden alsook eventuele herstelmaatregelen. Tevens dient bodembescherming te worden aangebracht t.h.v. de passeerstrook in Nevele en op de kwartkegels aan de uiteinden van de bochtverbredingen. En tot slot dienen de ontbrekende ladders in de nissen te worden geplaatst.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
12905916.66  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Zone bocht 45-47  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   Deinze – Schipdonk
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het uitvoeren van baggerwerken (incl. transport en overname van de specie) en opbraak van de resterende oude oeververdedigingen met het oog op de (lokale) verruiming van het profiel van het Afleidingskanaal van de Leie tussen Schipdonk en Deinze, teneinde een profiel te creëren om doorgang voor schepen klasse Vb mogelijk te maken i.k.v. het Seine-Schelde-project.   Bijkomend omvat de opdracht ook het uitvoeren van lokale duikinspecties ter controle van de gronddichtheid van de damwanden alsook eventuele herstelmaatregelen. Tevens dient bodembescherming te worden aangebracht t.h.v. de passeerstrook in Nevele en op de kwartkegels aan de uiteinden van de bochtverbredingen. En tot slot dienen de ontbrekende ladders in de nissen te worden geplaatst.  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Zone bocht 44  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   Deinze – Schipdonk
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het uitvoeren van baggerwerken (incl. transport en overname van de specie) en opbraak van de resterende oude oeververdedigingen met het oog op de (lokale) verruiming van het profiel van het Afleidingskanaal van de Leie tussen Schipdonk en Deinze, teneinde een profiel te creëren om doorgang voor schepen klasse Vb mogelijk te maken i.k.v. het Seine-Schelde-project.   Bijkomend omvat de opdracht ook het uitvoeren van lokale duikinspecties ter controle van de gronddichtheid van de damwanden alsook eventuele herstelmaatregelen. Tevens dient bodembescherming te worden aangebracht t.h.v. de passeerstrook in Nevele en op de kwartkegels aan de uiteinden van de bochtverbredingen. En tot slot dienen de ontbrekende ladders in de nissen te worden geplaatst.  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Zone bocht 41-43  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   Deinze – Schipdonk
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het uitvoeren van baggerwerken (incl. transport en overname van de specie) en opbraak van de resterende oude oeververdedigingen met het oog op de (lokale) verruiming van het profiel van het Afleidingskanaal van de Leie tussen Schipdonk en Deinze, teneinde een profiel te creëren om doorgang voor schepen klasse Vb mogelijk te maken i.k.v. het Seine-Schelde-project.   Bijkomend omvat de opdracht ook het uitvoeren van lokale duikinspecties ter controle van de gronddichtheid van de damwanden alsook eventuele herstelmaatregelen. Tevens dient bodembescherming te worden aangebracht t.h.v. de passeerstrook in Nevele en op de kwartkegels aan de uiteinden van de bochtverbredingen. En tot slot dienen de ontbrekende ladders in de nissen te worden geplaatst.  

Lot   4

II.2.1. Benaming
Zone bocht 37-40  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   Deinze – Schipdonk
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het uitvoeren van baggerwerken (incl. transport en overname van de specie) en opbraak van de resterende oude oeververdedigingen met het oog op de (lokale) verruiming van het profiel van het Afleidingskanaal van de Leie tussen Schipdonk en Deinze, teneinde een profiel te creëren om doorgang voor schepen klasse Vb mogelijk te maken i.k.v. het Seine-Schelde-project.   Bijkomend omvat de opdracht ook het uitvoeren van lokale duikinspecties ter controle van de gronddichtheid van de damwanden alsook eventuele herstelmaatregelen. Tevens dient bodembescherming te worden aangebracht t.h.v. de passeerstrook in Nevele en op de kwartkegels aan de uiteinden van de bochtverbredingen. En tot slot dienen de ontbrekende ladders in de nissen te worden geplaatst.  

Lot   5

II.2.1. Benaming
Zone zwaaikom (ZK) (exclusief) – bocht 37 (exclusief)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   Deinze – Schipdonk
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het uitvoeren van baggerwerken (incl. transport en overname van de specie) en opbraak van de resterende oude oeververdedigingen met het oog op de (lokale) verruiming van het profiel van het Afleidingskanaal van de Leie tussen Schipdonk en Deinze, teneinde een profiel te creëren om doorgang voor schepen klasse Vb mogelijk te maken i.k.v. het Seine-Schelde-project.   Bijkomend omvat de opdracht ook het uitvoeren van lokale duikinspecties ter controle van de gronddichtheid van de damwanden alsook eventuele herstelmaatregelen. Tevens dient bodembescherming te worden aangebracht t.h.v. de passeerstrook in Nevele en op de kwartkegels aan de uiteinden van de bochtverbredingen. En tot slot dienen de ontbrekende ladders in de nissen te worden geplaatst.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2020/S 183-441089

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  zone bocht 45-47

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-12

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Stadsbader nv, BE  Harelbeke
NUTS-code:   BE254
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  zone bocht 44

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-04

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   De Roeck nv, BE  Melsele
NUTS-code:   BE236
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3:  zone bocht 41-43

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-04

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Hye nv, BE  Zwijndrecht
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   5:  zwaaikom (exclusief) – bocht 37 (inclusief)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2021-02-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   TM Ghent Dredging – Aertssen, BE  Eke
NUTS-code:   BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De bijlagen bij dit bestek zijn op te vragen bij gunther.vandenberghe@vlaamsewaterweg.be (09-292 12 75) en worden u, na aanvraag via mail, overgemaakt via WeTransfer.- uitvoeringstermijn : zie bestek- Vanaf 1 januari 2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing.- Bij toepassing van art. 42, §1, 2° Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen.- De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.AAN DIT BESTAND MOGEN GEEN WIJZIGINGEN WORDEN AANGEBRACHT MET UITZONDERING VAN HET INVULLEN VAN DE GRIJZE INVULVELDEN.De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.ZOWEL HET EXCEL- ALS HET PDF-BESTAND MOETEN WORDEN OPGELADEN EN INGEDIEND VIA E-TENDERING.Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar ophttp://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top