De Vlaamse Waterweg Nv

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 25/03/2023

DETAIL

De Vlaamse Waterweg Nv | Plaatsen, in huur geven en bedienen van pompen voor bemalingen op de Durme afwaarts Lokeren
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Vlaamse Waterweg nv
Postadres :  Havenstraat 44, BE- 3500  Hasselt
Contactpersoon:  Bart Anthuenis
Tel:   +32 52338980
E-mail:   bart.anthuenis@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsewaterweg.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476972

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Plaatsen, in huur geven en bedienen van pompen voor bemalingen op de Durme afwaarts Lokeren  
Referentienummer:   De Vlaamse Waterweg-ARC-22-0061-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  63721000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het plaatsen, in huur geven en bedienen van pompen voor bemalingen langs de Durme afwaarts Lokeren ter hoogte van de waterlopen die in de Durme uitmonden, maar die wegens verzanding van de rivier niet meer gravitair kunnen afwateren.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
198240.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   Hamme en Waasmunster
II.2.4. Beschrijving
Plaatsen, in huur geven en bedienen van pompen   voor bemalingen op de Durme afwaarts Lokeren  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 220-634499

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Plaatsen, in huur geven en bedienen van pompen voor bemalingen op de Durme afwaarts Lokeren

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-01-16

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   VAN HOOSTE BV
Postadres:   Kleistraat 3, BE- 9190  Stekene
NUTS-code:   BE236
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-23

Scroll to Top