De Vlaamse Waterweg Nv

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 30/05/2023

DETAIL

De Vlaamse Waterweg Nv | Onderhoud en dringende interventies Afdeling Regio Centraal, district 6
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Vlaamse Waterweg nv
Postadres :  Havenstraat 44, BE- 3500  Hasselt
Contactpersoon:  Bart Truyts
Tel:   +32 38606314
E-mail:   bart.truyts@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsewaterweg.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484214

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoud en dringende interventies Afdeling Regio Centraal, district 6  
Referentienummer:   De Vlaamse Waterweg-ARC-23-0010-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45220000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken omvatten reguliere onderhoudstaken en dringende interventies uit te voeren aan en/of vanop de hierna omschreven waterwegen en hun aanhorigheden, volgens de posten van de samenvattende opmeting. Dit betreffen werken met een specifiek waterbouwkundig karakter, alsook alle aanhorigheden van de waterweg die vanop het land bereikbaar zijn zoals jaagpaden, uitwateringsconstructies, trappen, bruggen, … .
Onder dringende interventies wordt hier verstaan het optreden bij (of ten gevolge van) effectieve of dreigende wateroverlast, door bovenafvoer of stormverschijnselen, bij dijkdoorbraken, ijsgang, en bij calamiteiten allerhande.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
610000.00  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Onderhoud en dringende interventies – Afdeling Regio Centraal, district 6: Kanaal Leuven-Dijle  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kanaal Leuven-Dijle
II.2.4. Beschrijving
De werken omvatten reguliere onderhoudstaken en dringende interventies uit te voeren aan en/of vanop de hierna omschreven waterwegen en hun aanhorigheden, volgens de posten van de samenvattende opmeting. Dit betreffen werken met een specifiek waterbouwkundig karakter, alsook alle aanhorigheden van de waterweg die vanop het land bereikbaar zijn zoals jaagpaden, uitwateringsconstructies, trappen, bruggen, … .   Onder dringende interventies wordt hier verstaan het optreden bij (of ten gevolge van) effectieve of dreigende wateroverlast, door bovenafvoer of stormverschijnselen, bij dijkdoorbraken, ijsgang, en bij calamiteiten allerhande.  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Onderhoud en dringende interventies – Afdeling Regio Centraal, district 6: Netekanaal  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   Netekanaal
II.2.4. Beschrijving
De werken omvatten reguliere onderhoudstaken en dringende interventies uit te voeren aan en/of vanop de hierna omschreven waterwegen en hun aanhorigheden, volgens de posten van de samenvattende opmeting. Dit betreffen werken met een specifiek waterbouwkundig karakter, alsook alle aanhorigheden van de waterweg die vanop het land bereikbaar zijn zoals jaagpaden, uitwateringsconstructies, trappen, bruggen, … .   Onder dringende interventies wordt hier verstaan het optreden bij (of ten gevolge van) effectieve of dreigende wateroverlast, door bovenafvoer of stormverschijnselen, bij dijkdoorbraken, ijsgang, en bij calamiteiten allerhande.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Onderhoud en dringende interventies – Afdeling Regio Centraal – district 6 – Kanaal Leuven-Dijle

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-05-30

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Artes-Roegiers
Postadres:   Burchtstraat 89, BE- 9150  Kruibeke
NUTS-code:   BE236
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  Onderhoud en dringende interventies – Afdeling Regio Centraal – district 6 – Netekanaal

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-05-30

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Stadsbader NV
Postadres:   Kanaalstraat 1, BE- 8530  Harelbeke
NUTS-code:   BE254
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren(https://eten.publicprocurement.be).De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt.De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is:De Vlaamse Waterweg nvafdeling Regio CentraalPostadres: Havenstraat 44, 3500 HasseltMail: regio.centraal@vlaamsewaterweg.beInlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren (9u00-16u) bekomen worden bij:Bart Truyts (bart.truyts@vlaamsewaterweg.be)

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-31