Diensten Van De Voorzitter – Operationele Directie

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 05/02/2023

DETAIL

Diensten Van De Voorzitter – Operationele Directie | OPENBARE PROCEDURE VOOR DE SCHOONMAAK VAN DE LOKALEN VAN DE GEBOUWEN VAN DE CENTRALE DIENSTEN VAN DE FOD JUSTITIE
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Diensten van de Voorzitter – Operationele directie
Postadres :  Waterloolaan 115, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Philippe Dumont
Tel:   +32 25426813
E-mail:   philippe.dumont@just.fgov.be
Internetadres(sen):   http://just.fgov.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471615

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OPENBARE PROCEDURE VOOR DE SCHOONMAAK VAN DE LOKALEN VAN DE GEBOUWEN VAN DE CENTRALE DIENSTEN VAN DE FOD JUSTITIE  
Referentienummer:   JUST-PRESID-2021/COP/DB/2832-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90910000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft diensten van dagelijkse en periodieke schoonmaak van verschillende gebouwen van de FOD Justitie. Daaronder begrepen alle prestaties en alle uitvoeringsmiddelen die nodig zijn om volgens de regels van de kunst, in alle veiligheid en in de beste economische omstandigheden de schoonmaak te verzekeren.
CPV-code: 90911200-8
PERCEEL 1: gebouw Jan Jacobs, Waterloolaan 80, 1000 Brussel;
PERCEEL 2: gebouw Guldenvlies, (BLOK A), Guldenvlieslaan 87 bus 2, 1000 Brussel
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
288100.00  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Gebouw Jan Jacobs, Waterloolaan 80, 1000 Brussel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft diensten van dagelijkse en periodieke schoonmaak van verschillende gebouwen van de FOD Justitie. Daaronder begrepen alle prestaties en alle uitvoeringsmiddelen die nodig zijn om volgens de regels van de kunst, in alle veiligheid en in de beste economische omstandigheden de schoonmaak te verzekeren.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 253-672438

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Gebouw Jan Jacobs, Waterloolaan 80, 1000 Brussel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-12-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Group Cleaning Services sa, BE  Brussel
NUTS-code:   BE1
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wtenschapsstraat, 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Fod Justitie
Waterloolaaan 115,  BE- 1000  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-02-03

Scroll to Top