Overheidsopdracht

Directie Beheer En Onderhoud Van De Wegen

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 15/01/2020

DETAIL

Directie Beheer En Onderhoud Van De Wegen | Onderhoud van het MANBRU teletransmissienetwerk
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen
Postadres: Vooruitgangsstraat 80,BE-1030 Brussel
Contactpersoon: ir.Vincianne Lerate
Tel: +32 22041967
E-mail: vlerate@sprb.brussels
Internetadres(sen): https://mobilité-mobiliteit.brussels/fr https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=362815

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoud van het MANBRU teletransmissienetwerk 
Referentienummer: DAA-BMB/DGE-DBO/E19.036-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50330000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft het onderhoud van de uitrusting van het MANBRU teletransmissienet van Brussel Mobiliteit,
Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen (DBO).
Het onderhoud is preventief, correctief, evolutief, adaptatief, proactief.
Onder onderhoud verstaat men alle prestaties en leveringen (personeel, materiaal, vervoer, diensten, enz.)
die noodzakelijk zijn om de bestaande installaties op volmaakte wijze in bedrijf te houden.
Alle tussenkomsten voor defecten te wijten aan een beperkte levensduur, slijtage of aan oorzaken die eigen
zijn aan de installatie vallen binnen het kader van dit gedeelte.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1789716.32 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
De opdracht betreft het onderhoud van de uitrusting van het MANBRU teletransmissienet van Brussel Mobiliteit,  Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen (DBO).  Het onderhoud is preventief, correctief, evolutief, adaptatief en proactief. Onder preventief onderhoud moet men verstaan alle prestaties en/of leveringen, die dienen uitgevoerd te worden opdat  de installatie volmaakt zou werken tot aan de volgende preventieve onderhoudsbeurt. Het preventief onderhoud gebeurt minstens tweemaal per jaar. Dit preventief onderhoud omvat o.m.: – Controle op de goede werking van encoders, netwerkelementen, enz.; – Het verwijderen van alle stof en ongedierte in de 19″ kasten en het vervangen van de filters; – Controleren op de goede werking en onderhouden van de koelaggregaten; – Nagaan of alle aanwezige apparatuur naar behoren werkt; – Nagaan of alle camerabeelden nog worden opgenomen in het centraal opnamesysteem; – 1 x per jaar het uitvoeren van redundantietesten van alle switches, glasvezelringen, .door systematisch  één element uit te schakelen en te zien of het redundante systeem de continuïteit kan garanderen.  Dit wordt gerapporteerd in een omstandig verslag; – Alle onderdelen die moeten vervangen worden zoals filters, scharnieren, connectoren, microschakelaars.;  – Werkuren, afregelingen, verplaatsingskosten, software, updates, minor releases. Onder correctief onderhoud moet men verstaan alle prestaties en leveringen die dienen uitgevoerd te worden  teneinde de slechte werking van een of ander onderdeel van de installatie te corrigeren. Het correctief onderhoud wordt afzonderlijk vergoed op basis van een vaste kost per semester.  Dit betekent dat alle kosten zoals werkuren, verplaatsingen, signalisatie, ophalen reservetoestel, plaatsing  reservetoestel, rapportering, update stocklijst, .. vergoed worden volgens een vaste kost per semester,  onafhankelijk van het aantal oproepen, onafhankelijk van het tijdstip van herstelling en onafhankelijk van het aantal te  onderhouden installaties. Evolutief onderhoud heeft tot doel om een toepassing te laten evolueren, bijvoorbeeld ten gevolge van  vragen van gebruikers, om het gedrag te doen evolueren of om nieuwe functies toe te voegen. -Adaptatief onderhoud ten gevolge van aanpassingen aan de omgeving, bijvoorbeeld een wetswijziging, hardware- of  systeemwijzigingen.  -Proactief onderhoud heeft als doel de verlenging van de levensduur van de uitrustingen door de bewaking van hun   toestand en hun gedrag en door het herstel van de oorzaken van de defecten. Software updates en upgrades De dienstverlener zal in het kader van het preventief onderhoud alle nieuwe softwareversies zoals updates en minor releases van de software-producten installeren.  De dienstverlener dient voor het volledige netwerk en het volledige VMS-systeem de beschikbaarheid te registreren, op te volgen en te rapporteren.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 158-390794

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-12

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Tein Technology NV
Postadres: Weldoenersplein 7,BE-1030 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Een plaatsbezoek wordt georganiseerd op 09.09.2019 om 13.00 uur.Dit bezoek is verplicht. Tijdens dit bezoek zal een attest van deelname overhandigd worden, dat bij de offerte gevoegd moet worden.Aan de inschrijvers wordt gevraagd in te schrijven met een e-mail naar het adres pboogaerts@gob.brussels en de naam en functie mee te delen van de perso(o)n(en) die zal (zullen) worden afgevaardigd naar het plaatsbezoek (maximum 2).Er mogen vanaf 13.09.2019 om 18.00 uur geen vragen meer worden gesteld.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Elk beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid of nietigverklaring van een gunningsbeslissing (of opzegging) moet bij de Raad van State worden ingesteld: Binnen 15 dagen na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing voor een beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid; Binnen 60 dagen na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing voor een beroep tot nietigverklaring;Voor meer details over de beroepprocedure: zie de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top