Overheidsopdracht

Directie Vervoerinfrastructuur

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 24/12/2019

DETAIL

Directie Vervoerinfrastructuur | Ontwerperopdracht - Afbraak en herbouw van het sociaal woningblok Potiers I, bouw van ongeveer 28 sociale woningen in de Loofstraat en herinrichting van hun omgeving
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres: Vooruitgangstraat 56,BE-1210 Brussel
Contactpersoon: Directie Vervoerinfrastructuur
Tel: +32 22774688
E-mail: adjudications.beliris@mobilit.fgov.be
Internetadres(sen): http://www.beliris.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359800

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwerperopdracht – Afbraak en herbouw van het sociaal woningblok Potiers I, bouw van ongeveer 28 sociale woningen in de Loofstraat en herinrichting van hun omgeving 
Referentienummer: Beliris-4.4.30.1_F3-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht omvat de volledige studie betreffende:
1° de afbraak en herbouw van het sociale woningblok, momenteel bestaande uit 62 appartementen, Potiers I, gelegen in de Pottenbakkerstraat 2-4 te 1000 Brussel, en
2° de bouw van ongeveer 28 sociale woningen met inachtneming van de EPB vereisten, die in te planten zijn langs de Loofstraat en op het sportterrein dat achter het gebouw Potiers I gelegen is te 1000 Brussel, en
3° de herinrichting van de omgeving.
Deze drie projecten kaderen in een duurzame en ecologische visie.
Deze projecten worden samengebracht in één en dezelfde samengevoegde opdracht van diensten voor de aanwijzing van een ontwerper onder het bouwheerschap van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer en voor rekening van de FOD Mobiliteit en Vervoer, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en de Brusselse Woning (BW), met als doel de samenhang van het ontwerp en de opvolging van de werken te verzekeren.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1240130.48 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: 1000 Brussel
II.2.4. Beschrijving
De te gunnen opdracht omvat (niet-exhaustieve opsomming):   het voorstellen van een bouwkundig ontwerp dat elke verspilling van oppervlakte tot een minimum beperkt of zelfs uitsluit, aan de hand van een oordeelkundige verdeling tussen de gemeenschappelijke en de private delen van het gebouw;   het voorstellen van een kwaliteitsvolle inrichting van de bewoonbare binnenruimtes en het zoeken naar natuurlijk licht in de woningen en de collectieve voorzieningen, zonder de kwaliteit van de woning aan te tasten en in overeenstemming met de huidige normen en de behoeften van tegenwoordig;   voordeel halen uit de aantrekkingskracht van het terrein en de omgeving van het project. Er dient te worden nagedacht over de inplanting, de typologie, de volumes en de verwevenheid van de gebouwen met de aangrenzende gebouwen en openbare ruimtes. Het komt erop aan om aan het hele project een passend bouwkundig karakter te verlenen en daarbij op oordeelkundige wijze voordeel te halen uit de omgeving met het oog op de harmonieuze integratie in de wijk.   voorstellen van een architect, een sterke krachtlijn en een hoofdidee dat identiteit en samenhang verleent aan het hele project. Bovendien moeten de ontwerpers het bestaan van een gevoel van “deel uitmaken van het milieu” en een collectieve identiteit bevorderen door oog te hebben voor de relationele kwaliteiten van het project met zijn context. In samenhang met het globale project dient het ontwerp van de omgeving bevorderlijk te zijn voor de levenskwaliteit en ontmoetingen in de hand te werken.   de keuze voor uitrusting en materialen die zuinig zijn in gebruik en in energieverbruik, rekening houdend met de verhuurbestemming van de woningen;   de mogelijkheden bieden van latere reconversie van de constructie bevorderen, meer bepaald om rekening te houden met de evolutie van de normen inzake sociale huisvesting en middelgrote woningen;   het waarborgen van de brandveiligheid voor de bewoners (veilige evacuatiewegen, brandwerende compartimentering, signalisatie, rookdetectie en alarminstallatie.) zonder de circulatielogica in het gebouw in het gedrang te brengen, zowel voor de bewoners als voor de hulpdiensten;   het verzekeren van een optimaal thermisch comfort in de woningen (optimale isolatie en luchtdichtheid, wegwerken van koudebruggen) en het ontwikkelen van een thermische regulering met optimaal energierendement in alle woningen; het op te richten gebouw moet voldoen aan de EPB die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oplegt, alsook aan de vereisten inzake de luchtdichtheid van n50 = 0,6;   het geluidscomfort van de woningen garanderen dat in overeenstemming is met de huidige normen. Ernaar streven de huurders te beschermen tegen de hinder waaraan dit terrein is blootgesteld;  het bepalen van een zone voor het beheer van huishoudafval, rekening houdend met de sorteereisen die gelden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;   het project moet gebaseerd worden op de duurzaamheids-doelstellingen vastgelegd in de drie pijlers voor duurzame ontwikkeling: ecologie, economie en maatschappij.   voorrang geven aan de duurzaamheid van het gebouw, meer bepaald door een oordeelkundig gebruik van duurzame materialen (ecologisch, gerecycleerd of ten minste recycleerbaar), aan technieken die de energieprestatie van het gebouw bevorderen (vermindering van de nood aan niet-hernieuwbare energie, watergebruik en afvalproductie), alsook aan de beperking van de onderhoudskosten van het gebouw en de vermindering van de huurlasten;   rekening houden met de uitwisselingen en de wisselwerking binnen de wijk.   de uitvoering van een asbeststudie en het weghalen van eventuele elementen en materialen die asbest bevatten voor afbraak van het gebouw;  De dienstverlener dient eveneens rekening te houden met de technische en functionele bepalingen van de BGHM. 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Ontwerperopdracht – Afbraak en herbouw van het sociaal woningblok Potiers I en bouw van ongeveer 28 sociale woningen in de Loofstraat en herinrichting van hun omgeving

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: R2D2 Architecture NV
Postadres: Berthelotstraat 130,BE-1190 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Bureau d’Etude Matriche BVBA
Postadres: Grand’Place 5,BE-1440 KASTEELBRAKEL
NUTS-code: BE310
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Concept Control NV
Postadres: Groot-Bijgaardenstraat 302,BE-1082 BRUSSEL
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@conseildetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-23

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top