Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie – Directie Infrastructuur

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 25/07/2022

DETAIL

Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie – Directie Infrastructuur | 2022/DGROJ/ROLSTELLING-ECHAFFAUDAGE
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie – Directie Infrastructuur
Postadres :  Waterloolaan 80, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Ruben Lombaert
E-mail:   ruben.lombaert@just.fgov.be
Internetadres(sen):   https://justitie.belgium.be/nl  
Adres van het kopersprofiel:   https://justitie.belgium.be/nl

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2022/DGROJ/ROLSTELLING-ECHAFFAUDAGE  
Referentienummer:   JUST-DGOJ-DINFRA-2022/DGROJ/ROLSTELLING-ECHAFFAUDAGE-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  42000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
aankoop van een professionele rolstelling voor het uitvoeren van werken op grote hoogte.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
aankoop van een professionele rolstelling voor het uitvoeren van werken op grote hoogte.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype

Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie:
De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn.
Verklaring:
opdracht beperkte waarde

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-05-17

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   HEYERICK
Nationaal identificatienummer:   0442.850.233
Postadres:   Steenweg op Deinze 193, BE- 9810  Nazareth
NUTS-code:   BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RAAD VAN STATE
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  BRUSSEL
Tel:   +32 22349923
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
RAAD VAN STATE
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  BRUSSEL
Tel:   +32 22349923
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
RAAD VAN STATE
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  BRUSSEL
Tel:   +32 22349923
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]