Elia Asset Nv/sa

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 01/08/2022

DETAIL

Elia Asset Nv/sa | Simulation Studies for HVDC Systems
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Elia Asset nv/sa
Postadres :  Keizerslaan 20, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Elias Aragonés-Melhem
Tel:   +32 487640862
E-mail:   elias.aragonesmelhem@externel.be
Internetadres(sen):   www.elia.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454349

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Simulatiestudies voor HVDC Systemen  
Referentienummer:   Elia Asset-WS869664859 – -F06_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71320000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Elia en NG zijn op zoek naar een contractant om de nodige ondersteuning te krijgen in verschillende HVDC-projecten
stadia door het uitvoeren van simulatiestudies voor HVDC-systemen.
Verwachtingen (omvang van het werk)
– concepten voor bediening, besturing en beveiliging worden herzien en mogelijk verder worden ontwikkeld
– Offshore AC Netwerk Studies (b.v.: Statische power flow berekeningen, kortsluitberekeningen, resonantie
interactie studies, Harmonische impedantie loci berekeningen, enz.)
– Basisontwerpstudies (b.v.: Statische vermogensstroomberekeningen, DC harmonische prestatiestudies, enz.)
– Omgevingsstudies (b.v. : Elektromagnetische & Ohmse koppelingen met aangrenzende infrastructuren, enz.)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
De voornaamste doelstelling van dit raamovereenkomst is het verkrijgen van de nodige steun voor HVDC-studies voor een gemeenschappelijk project dat NG en Elia samen coordineren (het Nautilus-project). Deze studies kunnen gezamenlijk of zelfstandig door Elia en NGIH uitbesteed worden.   Dit raamovereenkomst zou echter ook uitsluitend door Elia kunnen worden gebruikt voor andere HVDC-projecten (geen gezamenlijke projecten met NG), zoals bijvoorbeeld het MOG II Project  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-08-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   TransGrid Solutions, CA  Winnipeg
NUTS-code:   CA
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaat moet voor de sluitingsdatum (zie IV.2.2.) de ‘Prequalification Questionnaire (PQQ)’ aanvragen, vervolledigen en indienen, gebaseerd op de meest recente informatie en inclusief ondersteunende documenten.Aanvragen tot toegang tot de tender op het Ariba platform moeten worden gericht aan de verantwoordelijke aankoper (zie I.1.) met vermelding van de naam, het adres en BTW nummer van de deelnemende legale entiteit alsook de naam, e-mail en telefoongegevens van de verantwoordelijke contactperso(o)n(en).Eens een aanvraag werd ingediend, zal toegang tot de tender op het Ariba platform per e-mail spoedig worden verleend.Kandidaten worden aangeraden om zo spoedig mogelijk toegang aan te vragen en om te klikken op ‘intend to participate’ om eventuele verduidelijking van de aanbestedende entiteit te ontvangen.Indien toegang tot Ariba minder dan 48 uren voor sluitingstijd werd aangevraagd, kan niet worden gegarandeerd door de aanbestedende entiteit dat de Ariba login gegevens tijdelijk zullen worden verschaft.De kandidaat is uitsluitend verantwoordelijk om tijdig toegang tot Ariba aan te vragen.De Aanbestedende entiteit neemt geen verantwoordelijkheid i.v.m. mogelijkse problemen met Ariba.Kandidaturen die niet correct of tijdig werden verstuurd via Ariba zullen worden verworpen.De handleiding voor het gebruik van E-Sourcing (Ariba) is toegankelijk via de volgende URL:https://www.elia.be/nl/leveranciers/informatie-en-tools

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Indicate,  BE  Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
‘Elk geschil met betrekking tot de schorsing van de aanbestedingsprocedure zal beslist worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, of in het geval een aan verzoek tot vernietiging door de ondernemingsrechtbank, te Brussel in beide gevallen Waterloolaan 70 – 1000 Brussel.’

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]