Emmaus Vzw

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 23/03/2023

DETAIL

Emmaus Vzw | Meubilair en inrichting PVT Achterstraat en Wissel
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  EMMAUS VZW
Postadres :  Edgard Tinellaan 1c, BE- 2800  Mechelen
Contactpersoon:  Mevrouw Lynn Heiler
Tel:   +32 33803108
Fax:   +32 15446710
E-mail:   lynn.heiler@emmaus.be
Internetadres(sen):   http://www.emmaus.be/  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Meubilair en inrichting PVT Achterstraat en Wissel  
Referentienummer:   2022-PC-001
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39100000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
In het najaar van 2022 zal de uitbreiding van ‘De Wissel’ opgeleverd worden en begin 2023 zal de nieuwbouw van de ‘Achterstraat’ opgeleverd worden.
Emmaus vzw – ggz Bethanië wenst los meubilair aan te kopen, dit voor de patiëntenkamers, leefruimtes, polyvalente zalen, flexibele ruimtes en apotheek. De opdracht omvat het leveren, plaatsen en functioneel in gebruik stellen van specifiek meubilair op deze twee locaties te Zoersel.
De inschrijver doet zelf een voorstel dat moet voldoen aan de wensen en vereisten in dit bestek. Het is belangrijk dat er telkens per ruimte een esthetisch mooi geheel gevormd wordt met een huiselijke sfeer. Er wordt verwacht dat de inschrijver het gevraagde meubilair van de inventaris aan de hand van de plannen een visuele voorstelling maakt van het aangeboden voorstel.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
363636.37  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Medisch meubilair  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Voor de uitbreiding van de psychiatrische zorginstelling Bethanië wordt medisch meubilair aangekocht. Het slaapmeubilair zal worden gebruikt op volgende locaties:   – uitbreiding De Wissel   – nieuwbouw Achterstraat  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Niet medisch meubilair – De Wissel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   PC Bethanië, Andreas Veslaiuslaan 39 te 2980 Zoersel
II.2.4. Beschrijving
Het niet medisch meubilair voor de uitbreiding van De Wissel omvat het los meubilair met huiselijk karakter voor de inrichting van leefruimtes, patiëntenkamers, gemeenschappelijke en andere ruimtes.  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Niet medisch meubilair – Achterstraat  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   PC Bethanië, Andreas Veslaiuslaan 39 te 2980 Zoersel
II.2.4. Beschrijving
Het niet medisch meubilair voor de nieuwbouw van de Achterstraat omvat het los meubilair met huiselijk karakter voor de inrichting van leefruimtes, patiëntenkamers, gemeenschappelijke en andere ruimtes.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 102-283314

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Medisch meubilair

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-03-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Moments Furniture
Postadres:   Deefakkerstraat 2, BE- 8770  Ingelmunster
Tel:   +32 51489258
E-mail:   tdewilde@momentsfurniture.com
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  Niet medisch meubilair – De Wissel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-03-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Moments Furniture
Postadres:   Deefakkerstraat 2, BE- 8770  Ingelmunster
Tel:   +32 51489258
E-mail:   tdewilde@momentsfurniture.com
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3:  Niet medisch meubilair – Achterstraat

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-03-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Moments Furniture
Postadres:   Deefakkerstraat 2, BE- 8770  Ingelmunster
Tel:   +32 51489258
E-mail:   tdewilde@momentsfurniture.com
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Mechelen,  BE  nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-21

Scroll to Top