Fedasil_infrastructure

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Fedasil_infrastructure | Elektrische werken
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FEDASIL_INFRASTRUCTURE
Postadres :  Kartuizerstraat 21, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Gerard Antoine
Tel:   +32 477990132
E-mail:   gerard.antoine@fedasil.be
Internetadres(sen):   http://www.fedasil.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454831

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Elektrische werken  
Referentienummer:   FEDASIL_INFRASTRUCTURE-INFRA 2022 0076 -F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45310000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Elektrische reparaties en aanpassingen voor het Opvangcentrum
van Fedasil te ZOUTLEEUW
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Zoutleeuw
II.2.4. Beschrijving
Elektrische aanpassingen en reparaties  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel- Hoofdstad,  BE- 1000  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]