Fluvius System Operator Cvba (klassieke Sectoren)

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 24/03/2023

DETAIL

Fluvius System Operator Cvba (klassieke Sectoren) | R/006194-R/005344-R/005173 Studieopdrachten Sint-Truiden
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Postadres :  Brusselsesteenweg 199, BE- 9090  MELLE
E-mail:   Fluvius-Aankoop-Sourcing-Netgebonden@fluvius.be
Internetadres(sen):   www.fluvius.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476878

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
R/006194-R/005344-R/005173 Studieopdrachten Sint-Truiden  
Referentienummer:   Fluvius Klassieke sector-R/6194-R/5344-R/5173 Studieopdrachten Sint-Truiden-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71320000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft het ontwerp van een riolering- en wegenisproject (R&W), opvolging, veiligheidscoördinatie en de opmaak van proefverslagen.
Naar gelang de timing van opname op een kwartaalprogramma of met gemeentelijke tussenkomst in
de riolering, kan Fluvius op moment van aanbesteden zich nog niet voor de opmaak van het
ontwerp engageren. Vandaar dat de opdracht een vast gedeelte en voorwaardelijk gedeelten bevat.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
249008.25  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE22
Voornaamste plaats van uitvoering:   Sint-Truiden
II.2.4. Beschrijving
De opdracht betreft het ontwerp van een riolering- en wegenisproject (R&W), opvolging, veiligheidscoördinatie en de opmaak van proefverslagen.   Naar gelang de timing van opname op een kwartaalprogramma of met gemeentelijke tussenkomst in   de riolering, kan Fluvius op moment van aanbesteden zich nog niet voor de opmaak van het   ontwerp engageren. Vandaar dat de opdracht een vast gedeelte en voorwaardelijk gedeelten bevat.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 152-435130

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-09-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Evolta Engineers nv
Nationaal identificatienummer:   BE0420.481.538
Postadres:   Sassevaartstraat 46/301, BE- 9000  Gent
NUTS-code:   BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
x

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  BRUSSEL

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  BRUSSEL

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-22

Scroll to Top