Fod Bz – Dienst Vreemdelingenzaken

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Fod Bz – Dienst Vreemdelingenzaken | OPENBARE PROCEDURE VOOR EEN UITBATINGSOVEREENKOMST VOOR DE BEDIENING VAN, HET TOEZICHT OP, HET ONDERHOUD VAN EN DE HERSTELLING VAN DE TECHNISCHE INSTALLATIES VOOR DE VERWARMING, DE VENTILATIE, DE ELEKTRICITEIT, HET (WARME EN KOUDE) WATER, DE SANITAIRE UITRUSTING EN DE STROOMGENERATOR VAN HET CENTRUM VOOR ILLEGALEN VAN VOTTEM, BEHEERD DOOR DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN, FOD BINNENLANDSE ZAKEN
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FOD BZ – dienst Vreemdelingenzaken
Postadres :  Pachecolaan 44 1000 Brussel, BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 24889449
E-mail:   jeanne.beninka@ibz.fgov.be
Internetadres(sen):   www.dofi.fgov.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454265

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OPENBARE PROCEDURE VOOR EEN UITBATINGSOVEREENKOMST VOOR DE BEDIENING VAN, HET TOEZICHT OP, HET ONDERHOUD VAN EN DE HERSTELLING VAN DE TECHNISCHE INSTALLATIES VOOR DE VERWARMING, DE VENTILATIE, DE ELEKTRICITEIT, HET (WARME EN KOUDE) WATER, DE SANITAIRE UITRUSTING EN DE STROOMGENERATOR VAN HET CENTRUM VOOR ILLEGALEN VAN VOTTEM, BEHEERD DOOR DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN, FOD BINNENLANDSE ZAKEN  
Referentienummer:   Direction Générale de l’Office des Etrangers-2021/DVZOE/PO/JB/TECHSUPPORT-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhavige opdracht is een opdracht voor diensten die betrekking heeft op een uitbatingsovereenkomst voor de bediening van, het toezicht op, het onderhoud van en de herstelling van de technische installaties voor de verwarming, de ventilatie, de elektriciteit, de verlichting, het (warme en koude) water, de sanitaire uitrusting, de stroomgenerator, de kozijnen, de brandkranen, de deuren en de hekken van het Gesloten Centrum van Vottem.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE33
Voornaamste plaats van uitvoering:   Rue Visé Voie, 14041 Vottem
II.2.4. Beschrijving
Een opdracht voor diensten die betrekking heeft op een uitbatingsovereenkomst voor de bediening van, het toezicht op, het onderhoud van en de herstelling van de technische installaties voor de verwarming, de ventilatie, de elektriciteit, de verlichting, het (warme en koude) water, de sanitaire uitrusting, de stroomgenerator, de kozijnen, de brandkranen, de deuren en de hekken van het Gesloten Centrum van Vottem.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 030-076061

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Centrum voor illegalen van Vottem(CIV)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   VEOLIA SA
Nationaal identificatienummer:   BE406129003, BE- 1000  BRUSSEL
E-mail:   sales.be@veolia.com
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RAAD VAN STATE
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]