Fod Economie, K.m.o., Middenstand En Energie

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 25/07/2022

DETAIL

Fod Economie, K.m.o., Middenstand En Energie | 2022/73806/E2/MER
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Postadres :  Vooruitgangstraat 50, BE- 1210  Brussel
Contactpersoon:  Budget en Beheerscontrole
Tel:   +32 22777947
Fax:   +32 22775108
E-mail:   achat.aankoop@economie.fgov.be
Internetadres(sen):   http://economie.fgov.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453667

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2022/73806/E2/MER  
Referentienummer:   FOD ECO-2022/73806-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Opstellen van een milieueffectenrapport (MER) en ontwerp passende beoordeling (PB) voor de “Princess Elisabeth Zone” en bijkomende diensten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
uitvoering van een milieueffectenrapport (MER) en ontwerp passende beoordeling (PB) voor de “Prinses Elisabeth Zone” (cf.: deel B “Technische voorschriften”) en het presenteren van het MER en de PB tijdens een publieke workshop na de toekenning van de milieuvergunning  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   001:  Opstellen van een milieueffectenrapport (MER) en ontwerp passende beoordeling (PB) voor de “Princess Elisabeth Zone” en bijkomende diensten

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]