Overheidsopdracht

Fod Volksgezondheid Veiligheid Van De Voedselketen En Leefmilieu

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 08/01/2020

DETAIL

Fod Volksgezondheid Veiligheid Van De Voedselketen En Leefmilieu | Wetenschappelijke evaluatie van de terugbetaling van de klinisch psycholoog/ orthopedagoog.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Postadres: Victor Hortaplein 40 ,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: Paul De Bock
E-mail: paul.debock@health.fgov.be
Internetadres(sen): www.health.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363214

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Wetenschappelijke evaluatie van de terugbetaling van de klinisch psycholoog/ orthopedagoog. 
Referentienummer: FOD VVVL-DGGS/PSY/ELP01-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79311000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Uitovering van een wetenschappelijke evaluatie van de impact van de terugbetaling van de klinisch psycholoog/orthopedagoog zals die vanaf 1 januati 2019 is ingevoerd in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
362835.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De uitvoering van een wetenschappelijke evaluatie van de impact van de terugbetaling van de klinisch psycholoog/orthodpedagoog zoals die vanaf 1 januari 2019 is ingevoerd in het kader van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 084-200672

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: KU Leuven R&D
Postadres: Waaistraat 6 bus 5105,BE-3000 Leuven
NUTS-code: BE242
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-06

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top