Fod Volksgezondheid Veiligheid Van De Voedselketen En Leefmilieu

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 25/03/2023

DETAIL

Fod Volksgezondheid Veiligheid Van De Voedselketen En Leefmilieu | De realisatie van een bewustmakingscampagne rond het rationeel gebruik van psychofarmaca voor rekening van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Postadres :  Galileelaan 5/2, BE- 1210  Brussel
Contactpersoon:  Nele Van Tomme
E-mail:   nele.vantomme@health.fgov.be
Internetadres(sen):   www.health.fgov.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=475610

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
De realisatie van een bewustmakingscampagne rond het rationeel gebruik van psychofarmaca voor rekening van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.  
Referentienummer:   FOD VVVL-PSY/DRUGS/2022/BELPEP/02-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  75130000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat de implementatie van een sensibiliseringscampagne ter bekendmaking bestaande tools rond het rationeel gebruik van psychofarmaca. De campagne richt zich huisartsen, apothekers en psychologen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
229214.25  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat de implementatie van een sensibiliseringscampagne ter bekendmaking bestaande tools rond het rationeel gebruik van psychofarmaca. De campagne richt zich huisartsen, apothekers en psychologen.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 125-354594

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-03-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Expansion Partners SA, BE  Wierde
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-23

Scroll to Top