Gemeente Anderlecht

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 07/04/2019

DETAIL

Gemeente Anderlecht | REALISATIE VAN BUSVERVOER VOOR VERSCHILLENDE GEMEENTEDIENSTEN
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Anderlecht
Postadres: Raadsplein, 1,BE-1070 Brussel
Contactpersoon: College van Burgemeester en Schepenen
Tel: +32 25581917
Fax: +32 25243608
E-mail: loplichtenberg@anderlecht.brussels
Internetadres(sen): www.anderlecht.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=336846

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
REALISATIE VAN BUSVERVOER VOOR VERSCHILLENDE GEMEENTEDIENSTEN 
Referentienummer: Gemeente Anderlecht-19-001 CAAC-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 60170000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
REALISATIE VAN BUSVERVOER VOOR VERSCHILLENDE GEMEENTEDIENSTEN
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
503169.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
TRANSFER VAN LEERLINGEN NAAR EEN GEMEENTELIJK GEZONDHEIDSCENTRUM VOOR DE GEZONDHEIDSONDERZOEKEN 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Anderlecht
II.2.4. Beschrijving
TRANSFER VAN LEERLINGEN NAAR EEN GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSCENTRUM VOOR DE GEZONDHEIDSONDERZOEKEN 

Lot 2

II.2.1. Benaming
TRANSFER VAN PERSONEN BINNEN DE GEMEENTE ANDERLECHT 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Anderlecht
II.2.4. Beschrijving
TRANSFER VAN PERSONEN BINNEN DE GEMEENTE ANDERLECHT 

Lot 3

II.2.1. Benaming
TRANSFER VAN PERSONEN IN EEN STRAAL VAN 10 KMS RONDOM ANDERLECHT 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
TRANSFER VAN PERSONEN IN EEN STRAAL VAN 10 KMS RONDOM ANDERLECHT 

Lot 4

II.2.1. Benaming
TRANSFER VAN LEERLINGEN NAAR SOCIO-CULTURELE ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE – OCCASIONEEL VERVOER TIJDENS DE DALUREN 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Anderlecht
II.2.4. Beschrijving
TRANSFER VAN LEERLINGEN NAAR SOCIO-CULTURELE ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE – OCCASIONEEL VERVOER TIJDENS DE DALUREN 

Lot 5

II.2.1. Benaming
TRANSFER VAN LEERLINGEN NAAR SOCIO-CULTURELE ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE – OCCASIONEEL VERVOER TIJDENS DE PIEKUREN 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Anderlecht
II.2.4. Beschrijving
TRANSFER VAN LEERLINGEN NAAR SOCIO-CULTURELE ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE – OCCASIONEEL VERVOER TIJDENS DE PIEKUREN 

Lot 6

II.2.1. Benaming
TRANSFER VAN LEERLINGEN NAAR SOCIO-CULTURELE OF SPORTIEVE ACTIVITEITEN IN EEN STRAAL VAN 10 KMS RONDOM ANDERLECHT – OCCASIONEEL VERVOER TIJDENS DE DALUREN 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
TRANSFER VAN LEERLINGEN NAAR SOCIO-CULTURELE OF SPORTIEVE ACTIVITEITEN IN EEN STRAAL VAN 10 KMS RONDOM ANDERLECHT – OCCASIONEEL VERVOER TIJDENS DE DALUREN 

Lot 7

II.2.1. Benaming
TRANSFER VAN LEERLINGEN NAAR SOCIO-CULTURELE OF SPORTIEVE ACTIVITEITEN IN EEN STRAAL VAN 10 KMS RONDOM ANDERLECHT – OCCASIONEEL VERVOER TIJDENS DE PIEKUREN 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
TRANSFER VAN LEERLINGEN NAAR SOCIO-CULTURELE OF SPORTIEVE ACTIVITEITEN IN EEN STRAAL VAN 10 KMS RONDOM ANDERLECHT – OCCASIONEEL VERVOER TIJDENS DE PIEKUREN 

Lot 8

II.2.1. Benaming
TRANSFER VAN PERSONEN OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN MEER DAN 10 KMS – OCCASIONEEL VERVOER TIJDENS DE DALUREN 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
TRANSFER VAN PERSONEN OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN MEER DAN 10 KMS – OCCASIONEEL VERVOER TIJDENS DE DALUREN 

Lot 9

II.2.1. Benaming
TRANSFER VAN PERSONEN OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN MEER DAN 10 KMS – OCCASIONEEL VERVOER  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
TRANSFER VAN PERSONEN OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN MEER DAN 10 KMS – OCCASIONEEL VERVOER  

Lot 10

II.2.1. Benaming
TRANSFER VAN PERSONEN OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN MEER DAN 10 KMS – OCCASIONEEL VERVOER TIJDENS DE PIEKUREN 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
TRANSFER VAN PERSONEN OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN MEER DAN 10 KMS – OCCASIONEEL VERVOER TIJDENS DE PIEKUREN 

Lot 11

II.2.1. Benaming
TER BESCHIKKING STELLEN VAN BUSSEN TIJDENS HET SCHOOLJAAR VOOR HET VERVOER NAAR HET ZWEMBAD – FRANSTALIG ONDERWIJS 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
TER BESCHIKKING STELLEN VAN BUSSEN TIJDENS HET SCHOOLJAAR VOOR HET VERVOER NAAR HET ZWEMBAD – FRANSTALIGE ONDERWIJS 

Lot 12

II.2.1. Benaming
TER BESCHIKKING STELLEN VAN 70 BUSSEN VOOR DE SOCIO-CULTURELE ACTIVITEITEN 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Anderlecht
II.2.4. Beschrijving
TER BESCHIKKING STELLEN VAN 70 BUSSEN VOOR DE SOCIO-CULTURELE ACTIVITEITEN 

Lot 13

II.2.1. Benaming
TER BESCHIKKING STELLEN VAN TWEE BUSSEN/WEEK GEDURENDE HET SCHOOLJAAR VOOR HET VERVOER VAN LEERLINGEN VAN DE GEMEENTE NAAR BEAUMONT 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
TER BESCHIKKING STELLEN VAN TWEE BUSSEN/WEEK GEDURENDE HET SCHOOLJAAR VOOR HET VERVOER VAN LEERLINGEN VAN DE GEMEENTE NAAR BEAUMONT 

Lot 14

II.2.1. Benaming
TER BESCHIKKING STELLEN VAN MEERDERE BUSSEN EEN KEER PER WEEK TIJDENS HET SCHOOLJAAR VOOR HET VERVOER NAAR HET ZWEMBAD – NEDERLANDSTALIGE ONDERWIJS 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Anderlecht
II.2.4. Beschrijving
TER BESCHIKKING STELLEN VAN MEERDERE BUSSEN EEN KEER PER WEEK TIJDENS HET SCHOOLJAAR VOOR HET VERVOER NAAR HET ZWEMBAD – NEDERLANDSTALIGE ONDERWIJS 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 208-475031

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: TRANSFER VAN LEERLINGEN NAAR EEN GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSCENTRUM VOOR DE GEZONDHEIDSONDERZOEKEN

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: COACH PARTNERS BRABANT NV
Nationaal identificatienummer: BE0459.981.819
Postadres: Bellestraat, 256,BE-1790 Affligem
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: TRANSFER VAN PERSONEN BINNEN DE GEMEENTE ANDERLECHT

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: COACH PARTNERS BRABANT NV
Nationaal identificatienummer: BE0459.981.819
Postadres: Bellestraat, 256,BE-1790 Affligem
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: TRANSFER VAN PERSONEN IN EEN STRAAL VAN 10 KMS RONDOM ANDERLECHT

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: COACH PARTNERS BRABANT NV
Nationaal identificatienummer: BE0459.981.819
Postadres: Bellestraat, 256,BE-1790 Affligem
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: TRANSFER VAN LEERLINGEN NAAR SOCIO-CULTURELE ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE – OCCASIONEEL VERVOER TIJDENS DE DALUREN

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: COACH PARTNERS BRABANT NV
Nationaal identificatienummer: BE0459.981.819
Postadres: Bellestraat, 256,BE-1790 Affligem
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 5: TRANSFER VAN LEERLINGEN NAAR SOCIO-CULTURELE ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE – OCCASIONEEL VERVOER TIJDENS DE PIEKUREN

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: COACH PARTNERS BRABANT NV
Nationaal identificatienummer: BE0459.981.819
Postadres: Bellestraat, 256,BE-1790 Affligem
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 6: TRANSFER VAN LEERLINGEN NAAR SOCIO-CULTURELE OF SPORTIEVE ACTIVITEITEN IN EEN STRAAL VAN 10 KMS RONDOM ANDERLECHT – OCCASIONEEL VERVOER TIJDENS DE DALUREN

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: COACH PARTNERS BRABANT NV
Nationaal identificatienummer: BE459.981.819
Postadres: Bellestraat, 256,BE-1790 Affligem
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 7: TRANSFER VAN LEERLINGEN NAAR SOCIO-CULTURELE OF SPORTIEVE ACTIVITEITEN IN EEN STRAAL VAN 10 KMS RONDOM ANDERLECHT – OCCASIONEEL VERVOER TIJDENS DE PIEKUREN

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: COACH PARTNERS BRABANT NV
Nationaal identificatienummer: BE0459.981.819
Postadres: Bellestraat, 256,BE-1790 Affligem
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 8: TRANSFER VAN PERSONEN OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN MEER DAN 10 KMS – OCCASIONEEL VERVOER TIJDENS DE DALUREN

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: COACH PARTNERS BRABANT NV
Nationaal identificatienummer: BE0459.981.819
Postadres: Bellestraat, 256,BE-1790 Affligem
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 9: TRANSFER VAN PERSONEN OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN MEER DAN 10 KMS – OCCASIONEEL VERVOER

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: COACH PARTNERS BRABANT NV
Nationaal identificatienummer: BE0459.981.819
Postadres: Bellestraat, 256,BE-1790 Affligem
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 10: TRANSFER VAN PERSONEN OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN MEER DAN 10 KMS – OCCASIONEEL VERVOER TIJDENS DE PIEKUREN

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: COACH PARTNERS BRABANT NV
Nationaal identificatienummer: BE0459.981.819
Postadres: Bellestraat, 256,BE-1790 Affligem
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 11: TER BESCHIKKING STELLEN VAN BUSSEN TIJDENS HET SCHOOLJAAR VOOR HET VERVOER NAAR HET ZWEMBAD – FRANSTALIGE ONDERWIJS

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: COACH PARTNERS BRABANT NV
Nationaal identificatienummer: BE0459.981.819
Postadres: Bellestraat, 256,BE-1790 Affligem
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 12: TER BESCHIKKING STELLEN VAN 70 BUSSEN VOOR DE SOCIO-CULTURELE ACTIVITEITEN

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: COACH PARTNERS BRABANT NV
Nationaal identificatienummer: BE0459.981.819
Postadres: Bellestraat, 256,BE-1790 Affligem
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 13: TER BESCHIKKING STELLEN VAN TWEE BUSSEN/WEEK GEDURENDE HET SCHOOLJAAR VOOR HET VERVOER VAN LEERLINGEN VAN DE GEMEENTE NAAR BEAUMONT

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: COACH PARTNERS BRABANT NV
Nationaal identificatienummer: BE0459.981.819
Postadres: Bellestraat, 256,BE-1790 Affligem
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 14: TER BESCHIKKING STELLEN VAN MEERDERE BUSSEN EEN KEER PER WEEK TIJDENS HET SCHOOLJAAR VOOR HET VERVOER NAAR HET ZWEMBAD – NEDERLANDSTALIGE ONDERWIJS

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: EUROBUSSING BRUSSELS SA
Nationaal identificatienummer: BE0432.877.544
Postadres: Avenue du Béjar, 5,BE-1120 Neder-Over-Heembeek
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040  Brussel
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]