Overheidsopdracht

Gemeente Elsene

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 03/04/2020

DETAIL

Gemeente Elsene | De aanduiding van een multidisciplinair team en veiligheids- en gezondheidscoördinatie
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Elsene
Postadres: Elsensesteenweg, 168,BE-1050 Brussel
Contactpersoon: Marco Zecchin
Tel: +32 25156317
E-mail: raf-do@ixelles.brussels
Internetadres(sen): www.ixelles.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371388

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
De aanduiding van een multidisciplinair team en veiligheids- en gezondheidscoördinatie  
Referentienummer: Gemeente Elsene-Ixelles-2019-003-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71250000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht is een overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp, enerzijds, de aanduiding van een projectontwerp en een multidisciplinair team met een volledige opdracht (architectuur, speciale technieken, thermische studies, stabiliteit en EPB-adviseur) en, anderzijds, de opdracht van veiligheids- en gezondheidscoördinatie voor de studie en uitvoering van de werken.
Het uit te voeren werk zorgt voor een evenwicht tussen temperaturen en relatieve vochtigheidsgraad nodig voor de goede preventieve bewaring van de kunstwerken in het museum van Elsene, Jean Van Volsemstraat 61-75 in 1050 Elsene. Die doelstelling wordt bereikt zowel door de aanpassing van de bestaande installaties en de toevoeging van nieuwe technische installaties als door de behandeling van de buitenschil (thermische isolatie en luchtdichtheid) die een invloed heeft op de externe aanbreng en verliezen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
300000.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Een volledige opdracht van projectontwerper voor de verbetering van de werking van de technische installaties en de thermische isolatie van de gebouwenschil van het museum van Elsene 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
De studie van dit perceel moet zorgen voor een evenwicht tussen temperaturen en relatieve vochtigheidsgraad nodig voor de goede preventieve bewaring van de kunstwerken, zowel door de aanpassing van de bestaande installaties en de toevoeging van nieuwe technische installaties als door de behandeling van de buitenschil (thermische isolatie en luchtdichtheid) die een invloed heeft op de externe aanbreng en verliezen. De opdracht wordt toegelicht in de techische bepalingen van het bestek.  

Lot 2

II.2.1. Benaming
De veiligheids- en gezondheidscoördinatie van het project in perceel 1 en de uitvoering ervan 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel heeft betrekking op een opdracht van veiligheids- en gezondheidscoördinatie van het project van perceel 1 en de uitvoering ervan. Perceel 2 omvat bovendien alle nodige overleg en coördinatie met de opdrachtnemer van perceel 1. 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 060-139456

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: volledige opdracht van projectontwerper voor de verbetering van de werking van de technische installaties en de thermische isolatie van de gebouwenschil van het museum van Elsene

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-03-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: TRIO SPRL architecture
Postadres: Tervurenlaan, 77,BE-1040 Brussel
NUTS-code: BE10
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: de veiligheids- en gezondheidscoördinatie van het project in perceel 1 en de uitvoering ervan

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-03-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: B.I.S. Services
Postadres: Grand’Route(Flh), 206,BE-4400 Flémalle
NUTS-code: BE332
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
(Volgend van punt III. 1.1)In geval van strafrechtelijke veroordeling of administratieve of gerechtelijke beslissing tot bevestiging van de inbreuk, verduidelijken de kandidaten of ze maatregelen genomen hebben om hun betrouwbaarheid aan te tonen ondanks een verplichte uitsluitingsgrond en zulks, overeenkomstig artikel 70 van de wet (corrigerende maatregelen). Er dient te worden opgemerkt dat die corrigerende maatregelen niet van toepassing zijn indien de kandidaat door een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde uitgesloten werd van deelneming aan plaatsingsprocedures (tijdens de uitsluitingsperiode vastgesteld in die beslissing).De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om een recent uittreksel van het strafregister op te vragen, of ieder ander gelijkwaardig document afgeleverd door een gerechtelijke of administratieve instantie van het land waar de kandidaten of voornoemde personen gevestigd zijn.Conform artikel 60 van het KB van 18 april 2017 inzake plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren, kan de aanbestedende overheid de selectie in elk stadium van de procedure herzien als de situatie van de kandidaat in het licht van de uitsluitingsgronden niet meer beantwoordt aan de voorwaarden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten beschikt u over een termijn van 15 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de laatste verzending hetzij van het schrijven hetzij van de mail/fax om tegen de beslissing een vordering tot schorsing van de uitvoering van de gunningsbeslissing in te dienen en dit bij de Raad van State in het kader van een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Tegelijkerertijd wordt u verzocht binnen deze termijn de Gemeente te verwittigen van de indiening van een dergelijke vordering en dit bij voorkeur per fax op het volgend nummer: 02/515.61.59 of via e-mail op het volgende adres: secretariat@ixelles.brussels.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Het college van burgemeester en schepenen
Elsensesteenweg 168, BE-1050 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-01

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.

Scroll to Top