Overheidsopdracht

Gemeente Lanaken

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 05/12/2019

DETAIL

Gemeente Lanaken | Lanaken - Schoonmaken van diverse gemeentelijke gebouwen vanaf 1/1/2020 voor een periode van 4 jaar
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Lanaken
Postadres: Jan Rosierlaan 1,BE-3620 Lanaken
Contactpersoon: Mevrouw Irène Martens
Tel: +32 89730744
E-mail: irene.martens@lanaken.be
Internetadres(sen): www.lanaken.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Lanaken – Schoonmaken van diverse gemeentelijke gebouwen vanaf 1/1/2020 voor een periode van 4 jaar 
Referentienummer: 2019/034
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90919200
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
2164653.86 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Lanaken – Schoonmaken van diverse gemeentelijke gebouwen vanaf 1/1/2020 voor een periode van 4 jaar 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 154-380223

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Lanaken – Schoonmaken van diverse gemeentelijke gebouwen vanaf 1/1/2020

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-29

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: ISS Facility Services NV
Postadres: Congresstraat 35,BE-1000 Brussel
Tel: +32 22636611
Fax: +32 22636612
E-mail: sabine.labis@be.issworld.com
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-03

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top