Gemeente Wommelgem

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Gemeente Wommelgem | Diftar Full Service Contract - Dienstjaar 2022 t/m 2024
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Wommelgem
Postadres :  Kaakstraat 2, BE- 2160  Wommelgem
Contactpersoon:  Mevrouw Nathalie Van Tassel
Tel:   +32 33555050
E-mail:   omgeving@wommelgem.be
Internetadres(sen):   www.wommelgem.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Diftar Full Service Contract – Dienstjaar 2022 t/m 2024  
Referentienummer:   2021/3P/1134
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90512000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
448425.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Grondgebied Wommelgem
II.2.4. Beschrijving
Full Service Beheer ter ondersteuning van een gedifferentieerd tarief (diftar) voor bepaalde fracties van gemeentelijke afvalophaling.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 127-337350

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Diftar Full Service Contract (2022-2023-2024)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2021-08-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   TWS Belgium bvba
Postadres:   Turnhoutsebaan 1/001, BE- 2470   Retie
Tel:   +32 14373330
Fax:   +32 14374940
E-mail:   info@totalwastesystems.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke rechtbank
Bolivarplaats 20 bus 1,  BE- 2000  Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01