Handhaving

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 21/09/2022

DETAIL

Handhaving | Meting, bemonstering en analyse van afvalwater, koelwater, oppervlaktewater en grondwater
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Handhaving
Postadres :  Koning Albert II laan 20 bus 8, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Yannick Vanhaegenborgh
Tel:   +32 471622681
E-mail:   yannick.vanhaegenborgh@vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=444434  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458448

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Meting, bemonstering en analyse van afvalwater, koelwater, oppervlaktewater en grondwater  
Referentienummer:   OHH-OMG_HH_2022_004 -F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90733300
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht behelst het uitvoeren van metingen ter plaatse, bemonsteringen en analyses van afvalwater, koelwater, oppervlaktewater en grondwater, op aanwijzen van de toezichthouders van de afdeling Handhaving van het departement omgeving.
Meer bepaald gaat het over onderzoeksopdrachten en/of technische controles in het kader van:
– Artikel 82. Van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
– Hoofdstuk V, afdeling III van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
– Het ‘Waterwetboek’ of de gecodificeerde decreten betreffende het integraal waterbeleid van 18 december 2018.
– strafrechtelijke onderzoeken.
Naargelang de feitelijke noodzakelijkheden van de situatie hebben de toezichthouders van de afdeling Handhaving de keuze tussen opdrachten die enkel bestaan uit een analyse of opdrachten die enkel bestaan uit bemonsteringen of opdrachten die enkel bestaan uit metingen ter plaatse of opdrachten die bestaan uit een combinatie van monsternemingen, metingen en analyses.
CPV-classificatie: 90733000-4 (Diensten in verband met watervervuiling) en 71900000-7 (Laboratoriumdiensten).
Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin art. 2, 21° van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
529431.51  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Antwerpen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE21
Voornaamste plaats van uitvoering:   zie bestek
II.2.4. Beschrijving
zie bestek  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Limburg  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE22
Voornaamste plaats van uitvoering:   zie bestek
II.2.4. Beschrijving
zie bestek  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Oost-Vlaanderen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   zie bestek
II.2.4. Beschrijving
zie bestek  

Lot   4

II.2.1. Benaming
Vlaams-Brabant  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:   zie bestek
II.2.4. Beschrijving
zie bestek  

Lot   5

II.2.1. Benaming
West-Vlaanderen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE25
Voornaamste plaats van uitvoering:   zie bestek
II.2.4. Beschrijving
zie bestek  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 085-230272

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   001:  Antwerpen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-09-13

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   ECCA NV
Nationaal identificatienummer:   0420054045
Postadres:   Ambachtsweg 3, BE- 9820  Merelbeke
E-mail:   cs@ecca.be
NUTS-code:   BE234
Internetadres:   https://www.ecca.be/
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   002:  Limburg

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-09-13

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   ECCA NV
Nationaal identificatienummer:   0420054045
Postadres:   Ambachtsweg 3, BE- 9820  Merelbeke
E-mail:   cs@ecca.be
NUTS-code:   BE234
Internetadres:   https://www.ecca.be/
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   003:  Oost-Vlaanderen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-09-13

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   ECCA NV
Nationaal identificatienummer:   0420054045
Postadres:   Ambachtsweg 3, BE- 9820  Merelbeke
E-mail:   cs@ecca.be
NUTS-code:   BE234
Internetadres:   https://www.ecca.be/
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   004:  Vlaams-Brabant

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-09-13

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   ECCA NV
Nationaal identificatienummer:   0420054045
Postadres:   Ambachtsweg 3, BE- 9820  Merelbeke
E-mail:   cs@ecca.be
NUTS-code:   BE234
Internetadres:   https://www.ecca.be/
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   005:  West-Vlaanderen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-09-13

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   ECCA NV
Nationaal identificatienummer:   0420054045
Postadres:   Ambachtsweg 3, BE- 9820  Merelbeke
E-mail:   cs@ecca.be
NUTS-code:   BE234
Internetadres:   https://www.ecca.be/
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
zie bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
zie bestek

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-19

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]