Overheidsopdracht

Havenbedrijf Antwerpen

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 15/04/2020

DETAIL

Havenbedrijf Antwerpen | Aanstellen van een externe dienst voor Preventie en bescherming
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN – SPECIALE SECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Havenbedrijf Antwerpen
Postadres: Zaha Hadidplein 1,BE-2030 Antwerpen
E-mail: procurement@portofantwerp.com
Internetadres(sen): www.portofantwerp.com 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen van een externe dienst voor Preventie en bescherming 
Referentienummer: B10734
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 75122000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1864364.20 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Haven van Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Het Havenbedrijf Antwerpen wil een externe dienst voor Preventie en Bescherming aanstellen dat hen bijstaat in volgende domeinen :  Medisch toezicht. Dit omvat o.a. volgende aspecten o Periodiek onderzoek in onze eigen kabinetten en in mobiele units; o Vaccinatieprogramma; o Beroepsziekten; o EHBO risico-analyse; o het aanbieden van medische check-ups met EKG.  Risicobeheersing met volgende aspecten ( niet limitatieve lijst:) o Psychosociale aspecten (stress, agressie, trauma, burn out, ongewenst gedrag, teamproblematieken.). coördinatie interne vertrouwenspersonen; o Gezondheidsbeleid. Meewerken en ondersteunen in het uitwerken en implementeren van dit beleid. Inclusief aanpak verslavingsproblematieken; o Ergonomie. Zowel op kantoor als in de werkplaats en aan boord; o Arbeidsveiligheid (o.a. luchtmetingen, geluidsmetingen, expertise in veiligheid gerelateerde domeinen ); o Industriële hygiëne, chemische en fysische agentia; o Verzuimbeleid: Begeleiding bij re-integratie, opvolging langdurige zieken, aanpak absenteïsme en presenteïsme. 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 155-383995

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Aanstellen van een externe dienst voor Preventie en bescherming

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-03-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Mensura EDPB vzw
Postadres: Gaucheretstraat 88-90,BE-1030 Brussel
E-mail: marc.beeldens@mensura.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
* Richtlijnen bij het invullen van het UEA:- Ga naar de website https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl en kies uw taal.- Op de vraag ‘Wie bent u’ antwoordt u ‘Ik ben een ondernemer’.- Op de vraag ‘Wat wilt u doen’ antwoordt u ‘Een antwoord aanmaken’.- Selecteer uw land en klik op ‘Volgende’.- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen ‘Procedure’ en ‘Uitsluiting’.- In het onderdeel ‘Selectie’ mag u ‘Nee’ antwoorden op de vraag ‘Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?’- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op ‘Overzicht’ onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.* Wijze van indienen – e-procurementHet indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:https://eten.publicprocurement.beVoor meer informatie wordt verwezen naar : http://www.publicprocurement.be.Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.Het betreft hier enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de tweede ronde van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten.Momenteel is er nog geen bestek voorhanden.U dient het begeleidend document kandidatuurstelling in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen.Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-13

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top