Havenbedrijf Antwerpen Nv Van Publiek Recht

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Havenbedrijf Antwerpen Nv Van Publiek Recht | Het aanleggen van terreinen rond gebouwen in kader van reconversie en sanering site EDR (Industrieweg Antwerpen)
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht
Postadres :  Zaha Hadidplein 1, BE- 2030  Antwerpen
E-mail:   procurement.PP@portofantwerpbruges.com
Internetadres(sen):   www.portofantwerpbruges.com  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het aanleggen van terreinen rond gebouwen in kader van reconversie en sanering site EDR (Industrieweg Antwerpen)  
Referentienummer:   Havenbedrijf Antwerpen-PPP0B3-10650/1013/B10899-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Haven van Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
De uitvoeringsopdracht kadert in de algehele reconversie en sanering van scheepsherstellingsite ADD-EDR, gelegen langs de Industrieweg te Antwerpen. De werken binnen deze opdracht bestaan voornamelijk uit terreinaanlegwerken (wegenis, riolering, nutsleidingen).   De werken omvatten ondermeer:    Opbraakwerken bestaande verhardingen    Opbraak bestaande rioleringen, kabels en leidingen    Aanleg nieuwe RWA – riolering incl. fundering, omhulling, aanvulling – diameters variërend van 400mm tot mogelijk 1600mm    Bouw van diverse nieuwe pompstations RWA (zowel bouwkundige als elektromechanische werken) voor afvoer RWA richting dokken    Leveren en plaatsen van een diverse KWS + coalisentiefilter-installatie    Voorzien van de nodige buffering voor RWA    Aanleg nieuwe DWA – riolering incl. fundering, omhulling, aanvulling    Voorzien van KWZI voor zuivering DWA    Aanleg diverse nutsleidingen incl. de nodige trekputten, wachtbuizen, canniveaus, verbindingen en vermoffingen: circa 2900m elektriciteit sterkstroom, circa 2900m elektriciteit zwakstroom circa 1800m aardgas, circa 1700m ballastwater, circa 2250m stadswater naar gebouwen, circa 6900m brandwater, circa 825m wachtbuizen droge technieken, circa 300m wachtbuizen natte technieken (drinkwater naar en langs de dokken wordt door Waterlink geplaatst. Opdrachtnemer dient wel grondwerken te voorzien alsook de nodige coördinatie)    Leveren en plaatsen van openbare verlichting incl. alle aanhorigheden    Leveren en plaatsen van kolken    Leveren en plaatsen van onderfunderingen    Leveren en plaatsen van funderingen    Leveren en plaatsen van wegverharding in asfalt    Leveren en plaatsen van voet- en fietspadverharding in asfalt    Leveren en plaatsen van lijnvormige elementen in beton    Alle nodige grondwerken cfr. Vlarebo-wetgeving    Markeringswerken    Groenaanleg    Signalisatie    Coördinatie met andere aannemers op het terrein, exploitant scheepsherstelling,….    ……….  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 022-053736

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Het aanleggen van terreinen rond gebouwen in kader van reconversie en sanering site EDR (Industrieweg Antwerpen)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-18

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Richtlijnen bij het invullen van het UEA:- Ga naar de website https://uea.publicprocurement.be en kies uw taal.- Op de vraag ‘Wie bent u’ antwoordt u ‘Ik ben een ondernemer’.- Op de vraag ‘Wat wilt u doen’ antwoordt u ‘Een antwoord aanmaken’.- Selecteer uw land en klik op ‘Volgende’.- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen ‘Procedure’ en ‘Uitsluiting’.- In het onderdeel ‘Selectie’ mag u ‘Nee’ antwoorden op de vraag ‘Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?’- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op ‘Overzicht’ onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.Wijze van indienen – e-procurementHet indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:https://eten.publicprocurement.beVoor meer informatie wordt verwezen naar : http://www.publicprocurement.be.Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.Het betreft hier enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de tweede ronde van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten.Momenteel is er nog geen bestek voorhanden.U dient het begeleidend document kandidatuurstelling in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen.Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Tel:   +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Tel:   +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02