Haviland Intercommunale Igsv

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 25/03/2023

DETAIL

Haviland Intercommunale Igsv | Raamovereenkomst opmaak warmtebeleidsplan
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Haviland intercommunale IgSv
Postadres :  Brusselsesteenweg 617, BE- 1731  Zellik
Contactpersoon:  Elke Delbare
Tel:   +32 24671139
E-mail:   elke.delbare@haviland.be
Internetadres(sen):   www.haviland.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst opmaak warmtebeleidsplan  
Referentienummer:   124012-13
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  73000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
2000000.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Haviland – Milieudienst, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik
II.2.4. Beschrijving
Een lokaal warmteplan zet de gemeentelijke/stedelijke visie uit inzake de lokale duurzame warmtetransitie. Het geeft lokaal de richting aan naar klimaatneutrale verwarming en koeling. Een lokaal warmteplan wordt definitief bekrachtigd door de gemeenteraad.   Een lokaal warmteplan bestaat uit vier elementen: verzameling van lokale data, het uitschrijven van een warmtevisie, het opstellen van een warmtezoneringsplan en het uitwerken van een warmtebeleidsplan.   Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21° van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 236-681719

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Raamovereenkomst opmaak warmtebeleidsplan

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-03-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Transition Stories, BE  nvt
E-mail:   wouter.cyx@transitionstories.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-23

Scroll to Top