Infrabel – Directie Asset Management -area North-west

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 05/02/2023

DETAIL

Infrabel – Directie Asset Management -area North-west | 57/52/3/21/036 Massificatie vernieuwingswerken Masterplan Denderleeuw Fase 2: Stationsrooster Denderleeuw: bovenleidingswerken, spoorwerken en seininrichtingswerken.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Infrabel – Directie Asset Management -Area North-West
Postadres :  Koningin Maria-Hendrikaplein 2, BE- 9000  Gent
Contactpersoon:  Ann-Sophy Coolman
Tel:   +32 499543502
E-mail:   annsophy.coolman@infrabel.be
Internetadres(sen):   www.infrabel.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471813

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
57/52/3/21/036 Massificatie vernieuwingswerken Masterplan Denderleeuw Fase 2: Stationsrooster Denderleeuw: bovenleidingswerken, spoorwerken en seininrichtingswerken.  
Referentienummer:   I-I.NW-57/52/3/21/036/-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45234160
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft in hoofdzaak
Catenary
vernieuwen van de bovenleiding (inclusief 3kV voedingskabels) in de wisselzone te Denderleeuw
Tracks
Opbraak en aanleg van wissels
Opbraak en aanleg van sporen
Beddingswerken
Onderstopwerken
Aanpassen lengteprofiel en tracé
Opkuis en aanleg van voetpaden
Signalling
De benodigde seininrichtingswerken in en rondom de zone van de wisselvernieuwing; uitbreken van de seininrichting in de werfzone en het vernieuwen van de seininstallaties om de nieuwe spoorconfiguratie in dienst te kunnen stellen.
Power Distribution
Vernieuwen VCAW rooster Denderleeuw
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
6679384.68  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   Denderleeuw
II.2.4. Beschrijving
zie bestek  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 140-401432

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-02-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   TM Cluysenaar 1855
Postadres:   Verrekijker 44, BE- 8750  Wingene
E-mail:   dewitte@dewittevdc.be
NUTS-code:   BE257
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De opdrachtsdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op https://enot.publicprocurement.be. We raden u ten stelligste aan om u te registreren. Op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht van eventuele addenda, verbeterberichten, aanvullende informatie,…Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat ze kennis genomen hebben van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van Infrabel en verbinden zij zich ertoe om de bepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd worden op de site www.infrabel.be onder de rubriek “Business – Leveranciers en aannemers”.In het kader van deze opdracht maakt Infrabel gebruik van e-Tendering voor alle fases van de plaatsingsprocedure.Een Uniform Europees Aanbestedingsdocument is verplicht. Bij het deel IV betreffende het voldoen van de ondernemer aan de selectiecriteria is het voldoende om in dit deel enkel de selectie “Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria” in te vullen met “ja” of “nee”. De schrijver moet in dit deel vermelden of hij voldoet aan de gevraagde erkenning voor deze opdracht.Een voorafgaand plaatsbezoek is verplicht volgens artikel 138 van het 3de deel van het bestek. Het ondertekende attest van het plaatsbezoek dient toegevoegd te worden aan de inschrijving. Het plaatsbezoek moet aangevraagd worden 30 dagen vóór de limietdatum van indiening offerte

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-02-03

Scroll to Top