Infrabel Nv – Procurement, Afdeling I-fba.51

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 27/07/2022

DETAIL

Infrabel Nv – Procurement, Afdeling I-fba.51 | De aankoop van GSM's, smartphones, tablets, rugged smartphone LTE/DMR en toebehoren
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Infrabel nv – Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres :  Marcelbroodthaers 2, BE- 1060  Brussel
Tel:   +32 5259875
Fax:   +32 5253079
E-mail:   david.druez@infrabel.be
Internetadres(sen):   www.infrabel.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453614

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
De aankoop van GSM’s, smartphones, tablets, rugged smartphone LTE/DMR en toebehoren  
Referentienummer:   I-FBA51-602731-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  32200000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De aankoop van GSM’s, smartphones, tablets, rugged smartphone LTE/DMR en toebehoren
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
5525626.86  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
GSM & Smartphone  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
GSM’s en smartphones:   – standard et ruggedized (+/- 1.500/an)   -smartphones (+/- 2.000/an)  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Iphones & Ipads  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Apple Iphones en Ipads (+/- 2.000/an)  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Rugged smartphones LTE/DMR  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
rugged smartphones (+/- 750/jaar)  

Lot   4

II.2.1. Benaming
Toebehoren  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Toebehoren: veiligheidsglazen, pochettes, oplader,. (+/- 250.000 €/jaar)  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2019/S 126-309417

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  GSM’s & Smartphones

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Raad Van State
Postadres:   Wetenschapsstraat 33, BE- 1040  Brussel
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  Apple Iphones & Ipads

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Raad Van State
Postadres:   Wetenschapsstraat 33, BE- 1040  Brussel
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3:  Rugged smartphones LTE/DMR

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Raad Van State
Postadres:   Wetenschapsstraat 33, BE- 1040  Brussel
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   4:  Toebehoren

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Raad Van State
Postadres:   Wetenschapsstraat 33, BE- 1040  Brussel
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
het bestek wordt automatisch vertuurd na positieve evaluatie van de kandidatuur

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]